Pakolainen http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/144153/all Tue, 13 Mar 2018 18:22:38 +0200 fi Ulkomaalaislakia ei noudateta. Päättäjät lukevat vain perustuslakia! http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252221-ulkomaalaislakia-ei-noudateta-paattajat-lukevat-vain-perustuslakia <p>Usein kuulee pakolaiskeskusteluissa viittauksia lakipykäliin ja noudatetaanko niitä.</p><p>Aloin ottamaan selvää lukemalla koko ulkomaalaislain läpi. Muutamia kohtia merkityksettömänä scrollailin ohi, mutta pääpiirteittäin luin.</p><p>Mieleeni tuli useasti, että onko laissa tulkinnanvaraisuutta liikaa? Laitan jutun loppuun linkit perustus- sekä ulkomaalaislaista, niin voitte halutessaan ne vielä käydä itse läpi. Otin sieltä kuitenkin nämä pääasiat irrotettuna ja heitän ne nyt tähän. Lopuksi haluan kysyä kaikilta muutamaa asiaa blogin lopussa.</p><p>Kiinnittäkää huomiota lakipykäliin, että mitä ehtoja on oleskeluluvan saamiseksi esimerkiksi toimeentulon kanssa. Samoten kiinnittäkää huomiota, kuinka pitäisi lain mukaan häätää kaikki yli vuoden vankeusrikkomuksiin syyllistyneet tai epäillyt, mikäli se ei riko perustuslakia. Kiinnittäkää vielä huomio esimerkiksi terrorismiin epäilyistä tai muuten uhkana koetut henkilöt ja kuinka heitä pitäisi kohdella. Epäiltyjä on kauhea määrä täällä.</p><p>Kaksi ensimmäistä kohtaa on perustuslakia ja loput ulkomaalaislakia.</p><p>&nbsp;</p><p>1.&nbsp;<strong>Liikkumisvapaus</strong></p><p>Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.</p><p>2.<strong>&nbsp;Oikeus sosiaaliturvaan</strong></p><p>Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.</p><p>Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.</p><p>Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.</p><p>Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä</p><p>&nbsp;</p><p>3.<strong>&nbsp;Liikkumisoikeus</strong></p><p>Vain maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.</p><p>4.Ulkomaalainen saa laillisesti oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta poistamiseksi.</p><p>5.<strong>&nbsp;Käännyttämisen perusteet</strong></p><p><br />Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos:</p><p>1) hän ei täytä 11 &sect;:n 1 momentissa säädettyjä maahantulon edellytyksiä; (30.12.2013/1214)</p><p>2) hän kieltäytyy antamasta tarpeellisia tietoja henkilöllisyydestään tai matkastaan taikka antaa tahallaan näistä vääriä tietoja;</p><p>3) hän on viisumia tai oleskelulupaa hakiessaan antanut tahallaan henkilöllisyyttään tai matkaansa koskevia, viisumin tai oleskeluluvan myöntämiseen vaikuttaneita vääriä tietoja;</p><p>4) hän on lyhyen Suomessa oleskelunsa aikana saattanut itsensä kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään;</p><p>5) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin;</p><p>6) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja;</p><p>7) hän on ilman rajanylityslupaa ylittänyt rajan rajanylityspaikan ulkopuolelta tai rajanylityspaikan kautta aikana, jolloin rajanylityspaikka on ollut suljettu;</p><p>8 ) hänen voidaan tuomitun vankeusrangaistuksen perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä syyllistyvän rikokseen, josta on Suomessa säädetty vankeusrangaistus, tai epäillä syyllistyvän toistuvasti rikoksiin;</p><p>9) hänet on tuomittu rikoksesta rangaistukseen Suomessa oleskelunsa aikana;</p><p>10) hänen voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta tai Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan; taikka</p><p>11) on tehty häntä koskeva kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY 1&ndash;3 artiklassa tarkoitettu maastapoistamispäätös.</p><p>Käännyttää voidaan myös ilman oleskelulupaa maahan tullut ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa edellyttäisi viisumia tai oleskelulupaa, mutta joka ei ole sitä hakenut tai jolle ei ole sitä myönnetty.</p><p>5.&nbsp;<strong>Maasta karkoittamisen perusteet</strong></p><p>Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen:</p><p>1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;</p><p>2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;</p><p>3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka</p><p>4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.</p><p>Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa säädetyllä perusteella karkottaa myös ulkomaalainen, joka on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 4 &sect;:n nojalla.</p><p>Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2&ndash;4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan.</p><p>Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan. Jos karkotettavalla on pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvassa olevan merkinnän ja merkinnässä mainitulta jäsenvaltiolta pyydetyn vahvistuksen mukaisesti, hänet on karkotettava kyseiseen jäsenvaltioon. Pakolaisen saa kuitenkin karkottaa myös muuhun valtioon siten kuin 3 momentissa säädetään.</p><p>6.&nbsp;<strong>Vaatimus siirtyä toiseen jäsenvaltioon</strong></p><p>Kolmannen maan kansalaista, joka oleskelee maassa laittomasti tai jonka oleskelulupahakemus on hylätty ja jolla on toisen Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava siirtymään välittömästi kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle. Jos kolmannen maan kansalainen ei noudata tätä vaatimusta tai jos hänen välitön poistumisensa on tarpeen yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, päätetään hänen maasta poistamisestaan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Perustuslaissa pykälä 9 on tärkein tässä. Nyt on alettu katsomaan vain tuota perustuslain pykälää 19. Perustuslain pykälä numero 9 kertoo, että ulkomaalaislaki on erikseen säädetty, mutta mielestäni sitä ei nyt noudateta. Siellä on paljon kohtia, jotka antaa Suomelle mahdollisuuden karkottaa ensinnäkin vaaralliset pakolaiset välittömästi kotimaahansa.</p><p>Kysympä siis, että miksi näin ei toimita? Miksi tuomittujakaan pakolaisia ei karkoiteta välittömästi maasta? Tiedän, että niitä täällä on.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Jos onnistuis, niin minä itse haluaisin muutta perustuslain pykälästä 19 yhtä sanaa. Lause on tässä &quot;Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon&quot; muotoon &quot;Suomen kansalaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon&quot;.</p><p>Silloin ei jäisi niin paljon tulkinnanvaraa ulkomaalaislakiin.</p><p>Kertokaa joku, onko jotain jäänyt huomaamatta lakipykälistä?</p><p>&nbsp;</p><p>Perustuslaki:</p><p><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731" title="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731">https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731</a></p><p>&nbsp;</p><p>Ulkomaalaislaki joka alkaa enimmälti käsitteleen asiaa vasta luvussa 4:</p><p><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301" title="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301">https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Usein kuulee pakolaiskeskusteluissa viittauksia lakipykäliin ja noudatetaanko niitä.

Aloin ottamaan selvää lukemalla koko ulkomaalaislain läpi. Muutamia kohtia merkityksettömänä scrollailin ohi, mutta pääpiirteittäin luin.

Mieleeni tuli useasti, että onko laissa tulkinnanvaraisuutta liikaa? Laitan jutun loppuun linkit perustus- sekä ulkomaalaislaista, niin voitte halutessaan ne vielä käydä itse läpi. Otin sieltä kuitenkin nämä pääasiat irrotettuna ja heitän ne nyt tähän. Lopuksi haluan kysyä kaikilta muutamaa asiaa blogin lopussa.

Kiinnittäkää huomiota lakipykäliin, että mitä ehtoja on oleskeluluvan saamiseksi esimerkiksi toimeentulon kanssa. Samoten kiinnittäkää huomiota, kuinka pitäisi lain mukaan häätää kaikki yli vuoden vankeusrikkomuksiin syyllistyneet tai epäillyt, mikäli se ei riko perustuslakia. Kiinnittäkää vielä huomio esimerkiksi terrorismiin epäilyistä tai muuten uhkana koetut henkilöt ja kuinka heitä pitäisi kohdella. Epäiltyjä on kauhea määrä täällä.

Kaksi ensimmäistä kohtaa on perustuslakia ja loput ulkomaalaislakia.

 

1. Liikkumisvapaus

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

2. Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä

 

3. Liikkumisoikeus

Vain maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

4.Ulkomaalainen saa laillisesti oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta poistamiseksi.

5. Käännyttämisen perusteet


Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos:

1) hän ei täytä 11 §:n 1 momentissa säädettyjä maahantulon edellytyksiä; (30.12.2013/1214)

2) hän kieltäytyy antamasta tarpeellisia tietoja henkilöllisyydestään tai matkastaan taikka antaa tahallaan näistä vääriä tietoja;

3) hän on viisumia tai oleskelulupaa hakiessaan antanut tahallaan henkilöllisyyttään tai matkaansa koskevia, viisumin tai oleskeluluvan myöntämiseen vaikuttaneita vääriä tietoja;

4) hän on lyhyen Suomessa oleskelunsa aikana saattanut itsensä kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään;

5) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin;

6) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja;

7) hän on ilman rajanylityslupaa ylittänyt rajan rajanylityspaikan ulkopuolelta tai rajanylityspaikan kautta aikana, jolloin rajanylityspaikka on ollut suljettu;

8 ) hänen voidaan tuomitun vankeusrangaistuksen perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä syyllistyvän rikokseen, josta on Suomessa säädetty vankeusrangaistus, tai epäillä syyllistyvän toistuvasti rikoksiin;

9) hänet on tuomittu rikoksesta rangaistukseen Suomessa oleskelunsa aikana;

10) hänen voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta tai Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan; taikka

11) on tehty häntä koskeva kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY 1–3 artiklassa tarkoitettu maastapoistamispäätös.

Käännyttää voidaan myös ilman oleskelulupaa maahan tullut ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa edellyttäisi viisumia tai oleskelulupaa, mutta joka ei ole sitä hakenut tai jolle ei ole sitä myönnetty.

5. Maasta karkoittamisen perusteet

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen:

1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;

2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;

3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka

4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa säädetyllä perusteella karkottaa myös ulkomaalainen, joka on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 4 §:n nojalla.

Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan.

Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan. Jos karkotettavalla on pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvassa olevan merkinnän ja merkinnässä mainitulta jäsenvaltiolta pyydetyn vahvistuksen mukaisesti, hänet on karkotettava kyseiseen jäsenvaltioon. Pakolaisen saa kuitenkin karkottaa myös muuhun valtioon siten kuin 3 momentissa säädetään.

6. Vaatimus siirtyä toiseen jäsenvaltioon

Kolmannen maan kansalaista, joka oleskelee maassa laittomasti tai jonka oleskelulupahakemus on hylätty ja jolla on toisen Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava siirtymään välittömästi kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle. Jos kolmannen maan kansalainen ei noudata tätä vaatimusta tai jos hänen välitön poistumisensa on tarpeen yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, päätetään hänen maasta poistamisestaan.

 

 

Perustuslaissa pykälä 9 on tärkein tässä. Nyt on alettu katsomaan vain tuota perustuslain pykälää 19. Perustuslain pykälä numero 9 kertoo, että ulkomaalaislaki on erikseen säädetty, mutta mielestäni sitä ei nyt noudateta. Siellä on paljon kohtia, jotka antaa Suomelle mahdollisuuden karkottaa ensinnäkin vaaralliset pakolaiset välittömästi kotimaahansa.

Kysympä siis, että miksi näin ei toimita? Miksi tuomittujakaan pakolaisia ei karkoiteta välittömästi maasta? Tiedän, että niitä täällä on. 

 

Jos onnistuis, niin minä itse haluaisin muutta perustuslain pykälästä 19 yhtä sanaa. Lause on tässä "Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon" muotoon "Suomen kansalaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon".

Silloin ei jäisi niin paljon tulkinnanvaraa ulkomaalaislakiin.

Kertokaa joku, onko jotain jäänyt huomaamatta lakipykälistä?

 

Perustuslaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

 

Ulkomaalaislaki joka alkaa enimmälti käsitteleen asiaa vasta luvussa 4:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301

 

]]>
91 http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252221-ulkomaalaislakia-ei-noudateta-paattajat-lukevat-vain-perustuslakia#comments Elintasopakolainen EU ja maahanmuuttopolitiikka Pakolainen Tue, 13 Mar 2018 16:22:38 +0000 Pekka Hetta http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252221-ulkomaalaislakia-ei-noudateta-paattajat-lukevat-vain-perustuslakia
Idealismi voi johtaa rasistisuuteen maahanmuuttotyössä http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250801-idealismi-voi-johtaa-rasistisuuteen-maahanmuuttotyossa <p>Suhtautumisessa maahanmuuttoon on usein se ongelma, että monia maahanmuuttajia yhtäältä pitäisi auttaa heidän kotoutumisessaan Suomeen, koska siinä voi olla monenlaisia mutkia matkassa, ja toisaalta joitakin heistä tulisi moittia tai rangaista heidän tehtyään täällä oman kulttuurinsa mukaisia asioita, jotka Suomessa eivät ole sallittuja. Maahanmuuttotyön tekijöille, joista monet ovat lähteneet alalle idealistisen innostuksen siivittäminä, tämä voi ymmärrettävästi aiheuttaa melkoisen kognitiivisen dissonanssin. Kognitiivisella dissonanssilla tarkoitetaan ihmisessä ilmenevää mentaalista epämukavuuden tunnetta, mikä johtuu siitä, että ihminen kohtaa kaksi keskenään ristiriitaista arvoa.</p><p>Jotta maahanmuuttotyön tekijä voisi välttyä tältä psyykkiseltä stressiltä, hänen ehkä kannattaisi alusta pitäen suhtautua maahanmuuttajiin raadollisina ihmisinä - henkilöinä, joissa on sekä hyvää että pahaa, mustaa ja valkoista, mukaan lukien kaikki harmaan sävyt. Tämä koskee myös niitä suurimman avun tarvitsijoita: turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.</p><p>Tällainen realistinen suhtautuminen saattaa olla maahanmuuttotyön tekijälle myös keino välttää oma rasistinen toiminta. Maahanmuuttajien auttaminen muuttuu näet rasistiseksi, mikäli maahanmuuttaja autettaessa objektivoidaan täysin avuttomaksi ja aloitekyvyttömäksi maahanmuuttotyön tekijän oman läpeensä hyveellisen auttamistoiminnan kohteeksi. Tällöinhän lähtökohtaisesti ajatellaan maahanmuuttajan olevan jotakin vähemmän kuin maahanmuuttotyön tekijä itse on; tällöin maahanmuuttajaa kohdellaan eri tavoin kuin muita ihmisiä. Näin toimiessaan maahanmuuttotyön tekijä lähinnä ylläpitää ihanteellista käsitystään itsestään, vaikka hänen pitäisi antaa maahanmuuttajalle realistinen kuva suomalaisesta yhteiskunnasta ja siitä miten siinä pitäisi toimia &ndash; ja antaa työnsä kohteen epäonnistuakin, ja siten oppia, tämän matkalla Suomessa. Viimeksi mainittua voidaan kutsua voimaannuttamiseksi.</p><p>On tietysti mahdollista diskriminoida maahanmuuttajia positiivisesti silloin, kun siihen on todellista aihetta, eli antaa heille joissain tilanteissa erityisasema, mutta tällaisen toiminnan ei pidä kenenkään yksilön kohdalla olla jatkuvaa eikä pitkäkestoista.</p><p>Maahanmuuttotyön tekijän pitäisi aina myös säilyttää ammatillisuutensa. Se merkitsee mm. ammatillisen etäisyyden pitämistä maahanmuuttajiin. Kovin viisasta ei ole, jos maahanmuuttotyön tekijä ystävystyy työnsä kohteiden kanssa. Ystävystyminen kun pakostakin värittää maahanmuuttotyön tekijän toimia ystäviensä suhteen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suhtautumisessa maahanmuuttoon on usein se ongelma, että monia maahanmuuttajia yhtäältä pitäisi auttaa heidän kotoutumisessaan Suomeen, koska siinä voi olla monenlaisia mutkia matkassa, ja toisaalta joitakin heistä tulisi moittia tai rangaista heidän tehtyään täällä oman kulttuurinsa mukaisia asioita, jotka Suomessa eivät ole sallittuja. Maahanmuuttotyön tekijöille, joista monet ovat lähteneet alalle idealistisen innostuksen siivittäminä, tämä voi ymmärrettävästi aiheuttaa melkoisen kognitiivisen dissonanssin. Kognitiivisella dissonanssilla tarkoitetaan ihmisessä ilmenevää mentaalista epämukavuuden tunnetta, mikä johtuu siitä, että ihminen kohtaa kaksi keskenään ristiriitaista arvoa.

Jotta maahanmuuttotyön tekijä voisi välttyä tältä psyykkiseltä stressiltä, hänen ehkä kannattaisi alusta pitäen suhtautua maahanmuuttajiin raadollisina ihmisinä - henkilöinä, joissa on sekä hyvää että pahaa, mustaa ja valkoista, mukaan lukien kaikki harmaan sävyt. Tämä koskee myös niitä suurimman avun tarvitsijoita: turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.

Tällainen realistinen suhtautuminen saattaa olla maahanmuuttotyön tekijälle myös keino välttää oma rasistinen toiminta. Maahanmuuttajien auttaminen muuttuu näet rasistiseksi, mikäli maahanmuuttaja autettaessa objektivoidaan täysin avuttomaksi ja aloitekyvyttömäksi maahanmuuttotyön tekijän oman läpeensä hyveellisen auttamistoiminnan kohteeksi. Tällöinhän lähtökohtaisesti ajatellaan maahanmuuttajan olevan jotakin vähemmän kuin maahanmuuttotyön tekijä itse on; tällöin maahanmuuttajaa kohdellaan eri tavoin kuin muita ihmisiä. Näin toimiessaan maahanmuuttotyön tekijä lähinnä ylläpitää ihanteellista käsitystään itsestään, vaikka hänen pitäisi antaa maahanmuuttajalle realistinen kuva suomalaisesta yhteiskunnasta ja siitä miten siinä pitäisi toimia – ja antaa työnsä kohteen epäonnistuakin, ja siten oppia, tämän matkalla Suomessa. Viimeksi mainittua voidaan kutsua voimaannuttamiseksi.

On tietysti mahdollista diskriminoida maahanmuuttajia positiivisesti silloin, kun siihen on todellista aihetta, eli antaa heille joissain tilanteissa erityisasema, mutta tällaisen toiminnan ei pidä kenenkään yksilön kohdalla olla jatkuvaa eikä pitkäkestoista.

Maahanmuuttotyön tekijän pitäisi aina myös säilyttää ammatillisuutensa. Se merkitsee mm. ammatillisen etäisyyden pitämistä maahanmuuttajiin. Kovin viisasta ei ole, jos maahanmuuttotyön tekijä ystävystyy työnsä kohteiden kanssa. Ystävystyminen kun pakostakin värittää maahanmuuttotyön tekijän toimia ystäviensä suhteen.

]]>
1 http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250801-idealismi-voi-johtaa-rasistisuuteen-maahanmuuttotyossa#comments Idealismi Kotouttaminen Kotoutuminen Maahanmuuttaja Pakolainen Sun, 11 Feb 2018 15:07:44 +0000 Jyrki Sipilä http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250801-idealismi-voi-johtaa-rasistisuuteen-maahanmuuttotyossa
Jokaiselle kotiinpalaavalle perheelle irakin ministeriö lupaa maksaa 1100e http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245783-jokaiselle-kotiinpalaavalle-perheelle-irakin-ministerio-lupaa-maksaa-1100e <p>Voit tätä onnen päivää!</p><p>&nbsp;</p><p>Irak on nyt turvallinen ja Irakin pääministeri kutsuu kaikki palaamaan koteihinsa jälleenrakentamaan maata. Irakin ministeriö suunnittelee maksavansa 1,5 miljoonaa irakin dinaria jokaiselle kotiinpalaavalle perheelle (summa on noin 1100e).<br /><br />Pääministeri oli kertonut bild lehdelle selvästi, että haluaa kansalaisensa takaisin Irakiin. Hän vastasi bild-lehden kysymykseen &rdquo;kutsutteko kansalaisenne palaamaan maahan?&rdquo; yksiselitteisesti seuraavaa:<br /><br />&rdquo;Kyllä, sen minä teen. Heidän tulisi palata kotiinsa. Tämä on kaikkien eduksi.&rdquo;<br /><br />Eiköhän tehdä siis palvelus ja lähetämme kaikki Irakilaiset takaisin kotimaahansa. Kohta voimme tedä saman palveluksen myös syyriaalaisille ja afganistanilaisille. Eikä meidän tarvitse maksaa edes paluurahaa koska töitä on tiedossa ja rahaakin on luvattu.<br /><br />Voitaisiinko vastaanottokeskuskissa yms muissa yhteyksissä ottaa tämä asia ASAP esille turvapaikanhakijoiden keskuudessa.<br /><br />Lähteet:<br /><br /><a href="https://www.iraqinews.com/features/iraqi-refugees-displaced/">https://www.iraqinews.com/features/iraqi-refugees-displaced/</a></p><p><a href="https://www.kansalainen.fi/irakin-paaministeri-kutsuu-pakolaisia-takaisin-kotiinsa/">https://www.kansalainen.fi/irakin-paaministeri-kutsuu-pakolaisia-takaisin-kotiinsa/</a></p><p><a href="https://twitter.com/Hussein_al_Taee">https://twitter.com/Hussein_al_Taee</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Voit tätä onnen päivää!

 

Irak on nyt turvallinen ja Irakin pääministeri kutsuu kaikki palaamaan koteihinsa jälleenrakentamaan maata. Irakin ministeriö suunnittelee maksavansa 1,5 miljoonaa irakin dinaria jokaiselle kotiinpalaavalle perheelle (summa on noin 1100e).

Pääministeri oli kertonut bild lehdelle selvästi, että haluaa kansalaisensa takaisin Irakiin. Hän vastasi bild-lehden kysymykseen ”kutsutteko kansalaisenne palaamaan maahan?” yksiselitteisesti seuraavaa:

”Kyllä, sen minä teen. Heidän tulisi palata kotiinsa. Tämä on kaikkien eduksi.”

Eiköhän tehdä siis palvelus ja lähetämme kaikki Irakilaiset takaisin kotimaahansa. Kohta voimme tedä saman palveluksen myös syyriaalaisille ja afganistanilaisille. Eikä meidän tarvitse maksaa edes paluurahaa koska töitä on tiedossa ja rahaakin on luvattu.

Voitaisiinko vastaanottokeskuskissa yms muissa yhteyksissä ottaa tämä asia ASAP esille turvapaikanhakijoiden keskuudessa.

Lähteet:

https://www.iraqinews.com/features/iraqi-refugees-displaced/

https://www.kansalainen.fi/irakin-paaministeri-kutsuu-pakolaisia-takaisin-kotiinsa/

https://twitter.com/Hussein_al_Taee

 

]]>
22 http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245783-jokaiselle-kotiinpalaavalle-perheelle-irakin-ministerio-lupaa-maksaa-1100e#comments Irak Kotiin Maahanmuuttaja Pakolainen Wed, 08 Nov 2017 18:14:41 +0000 Juhani Piri http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245783-jokaiselle-kotiinpalaavalle-perheelle-irakin-ministerio-lupaa-maksaa-1100e
Turvapaikanhakijat = "aito" ongelma? http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244782-turvapaikanhakijat-aito-ongelma <p>Sampo Terho esitti tänään AamuTV:ssä ratkaisun ongelmaan. Hän totesi, että laittomasta maahanmuutosta saadaan laillista muuttamalla lakia. Säädetään vaan kaikki maahanmuutto lailliseksi. Ei hän sitä niin tarkoittanut. Hän vaan vastasi toimittajan kysymykseen.</p><p>Entä sitten työttömyys. Yritykset saava halpaa työvoimaa, halpatyövoimaa, maahanmuuttajista, jotka usein ovat syntyneet &quot;1.1.&quot; kuten SoTe keskusteluissa on tullut selväksi. Ei siinä mitään, kukin olkoon syntynyt koska tykkää. Sen sijaan ongelmaksi on tullut palkanmaksu: miten maksaa palkkaa henkilölle &quot;jota ei ole&quot;? Henkilölle joka ei siis voi saada pankkitiliä.</p><p>Onhan toki tuokin jo ratkaistu. Olematon henkilö ei voi saada pankkitiliä. Sen sijaan ministeriö tukee systeemiä jolla palkka voidaan maksaa kortille - samanlainen on vangeilla käytössä. Hyvä, vaan entä verot?</p><p>Hyvä siis, että Suomi tuollakin tavalla tukee &quot;alipalkattujen&quot; pakolaisten työllistämistä. Ehkä jonkun suomalaisen pitäisi ne työt tehdä ellei olisi noita maahanmuuttajia. Voisiko suomalainen saada samanlaisen kortin tyyliin: en tiedä kuka olen, maksa palkka tälle kortille? Tottakai se onnistuu - häh?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sampo Terho esitti tänään AamuTV:ssä ratkaisun ongelmaan. Hän totesi, että laittomasta maahanmuutosta saadaan laillista muuttamalla lakia. Säädetään vaan kaikki maahanmuutto lailliseksi. Ei hän sitä niin tarkoittanut. Hän vaan vastasi toimittajan kysymykseen.

Entä sitten työttömyys. Yritykset saava halpaa työvoimaa, halpatyövoimaa, maahanmuuttajista, jotka usein ovat syntyneet "1.1." kuten SoTe keskusteluissa on tullut selväksi. Ei siinä mitään, kukin olkoon syntynyt koska tykkää. Sen sijaan ongelmaksi on tullut palkanmaksu: miten maksaa palkkaa henkilölle "jota ei ole"? Henkilölle joka ei siis voi saada pankkitiliä.

Onhan toki tuokin jo ratkaistu. Olematon henkilö ei voi saada pankkitiliä. Sen sijaan ministeriö tukee systeemiä jolla palkka voidaan maksaa kortille - samanlainen on vangeilla käytössä. Hyvä, vaan entä verot?

Hyvä siis, että Suomi tuollakin tavalla tukee "alipalkattujen" pakolaisten työllistämistä. Ehkä jonkun suomalaisen pitäisi ne työt tehdä ellei olisi noita maahanmuuttajia. Voisiko suomalainen saada samanlaisen kortin tyyliin: en tiedä kuka olen, maksa palkka tälle kortille? Tottakai se onnistuu - häh?

]]>
0 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244782-turvapaikanhakijat-aito-ongelma#comments Laiton maahanmuutto Maahanmuutto Pakolainen Pakolaisuus Turvapaikka Sat, 21 Oct 2017 07:43:59 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244782-turvapaikanhakijat-aito-ongelma
Maahanmuuttaja on täysin eri asia kuin pakolainen… http://anoturtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243904-maahanmuuttaja-on-taysin-eri-asia-kuin-pakolainen <p>Osallistuin Juvan kunnan talousarvioseminaariin. Seminaarissa kunnan talouteen liittyviä lukemia esitteli useat virkaihmiset vuorollaan. Seminaarin jälkeen uutena valtuutettuna jäin miettimään, onko kunnan virkaatekevien ymmärrys tietyissä asioissa todellakin näin pielessä. Kaikilta järkeviltäkin puheilta menee uskottavuus, kun tietyistä asioista ei puhuta oikeilla nimillä tai termeillä.</p><p>Viittaan sanaan maahanmuutto. Maahanmuutto sanaa virkaihmiset käyttävät talousarvioissakin, kun puhuvat kuluista, jotka liittyvät kuntaan tuotuihin pakolaisiin. Maahanmuutto sanaa viljellään avoimesti ja se seisoo esitettävissä kalvoissakin. Kyllä minä tiedän, että kyseisillä lukemilla tarkoitetaan juuri pakolaisten elättämiseen, kotouttamiseen, kouluttamiseen jne. tarkoitettuja kuluja. Eikä siinä mitään, mutta miksi tuo kaikki pitää ujuttaa &rdquo;maahanmuutto&rdquo; sanan alle?</p><p>Minä en nyt kritisoi sitä, että onko oikein elättää maassamme velkarahalla pakolaisia, enkä ota nyt siihen kantaa, olisiko viisaampaa auttaa pakolaisia kohdemaassaan tai lähellä niitä leireillä, jos meillä vain varaa on. Minä kritisoin nyt sitä, että puhukaa virkaihmiset asioista oikeilla nimillä. Pakolainen on pakolainen ja turvapaikanhakija on turvapaikanhakija, eikä ne muutu maahanmuuttajaksi vaikka voissa paistaisi. Se, että valtamedia puhuu kaikista maahantunkeutujista maahanmuuttaja nimellä, ei ole virkamiehen peruste puhua niin. Kyseenalainen valtamedia sekoittaa tarkoituksella maahanmuuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat keskenään, päästäkseen leimaamaan löysää pakolaispolitiikkaa kritisoivat maahanmuuttovastaisiksi.</p><p>Sitä paitsi, täällä Juvallakin on ihan oikeasti oikeita maahanmuuttajia. Niitä on muuttanut meille Virosta, Venäjältä ja ties mistä. Heistä suurin osa tekee töitä yksityisellä sektorilla tai toimivat yrittäjinä. He maksavat veronsa suomeen ja he ovat niitä nettomaksajia, jotka maksavat teidän virkaatekevienkin toimeentulon. Eivät he saa, eikä tarvitse kotouttamiseen senttiäkään, he tulevat toimeen omillaan. Te virkaihmiset väärillä termeillä puhuessa annatte ymmärtää, että puhutte maahanmuuttajiin kohdistuvista lukemista, vaikka tarkoitatte pakolaisiin kohdistuvia kuluja. En tiedä teettekö sitä tahallisesti vai ymmärryksen puutteen vuoksi.</p><p>Maahanmuuton tarkoitus on, että siitä hyötyvät molemmat osapuolet, niin maahanmuuttaja kuin maa, johon maahanmuuttaja on muuttamassa. Maahanmuutto tapahtuu aina laillisesti ja sen perusteena on tulla itse toimeen maassa johon muutetaan, eikä tulla elätettäväksi muutettavaan maahan. Ei sekoiteta maahanmuuttajia pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin, ne ovat täysin eri asioita.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Osallistuin Juvan kunnan talousarvioseminaariin. Seminaarissa kunnan talouteen liittyviä lukemia esitteli useat virkaihmiset vuorollaan. Seminaarin jälkeen uutena valtuutettuna jäin miettimään, onko kunnan virkaatekevien ymmärrys tietyissä asioissa todellakin näin pielessä. Kaikilta järkeviltäkin puheilta menee uskottavuus, kun tietyistä asioista ei puhuta oikeilla nimillä tai termeillä.

Viittaan sanaan maahanmuutto. Maahanmuutto sanaa virkaihmiset käyttävät talousarvioissakin, kun puhuvat kuluista, jotka liittyvät kuntaan tuotuihin pakolaisiin. Maahanmuutto sanaa viljellään avoimesti ja se seisoo esitettävissä kalvoissakin. Kyllä minä tiedän, että kyseisillä lukemilla tarkoitetaan juuri pakolaisten elättämiseen, kotouttamiseen, kouluttamiseen jne. tarkoitettuja kuluja. Eikä siinä mitään, mutta miksi tuo kaikki pitää ujuttaa ”maahanmuutto” sanan alle?

Minä en nyt kritisoi sitä, että onko oikein elättää maassamme velkarahalla pakolaisia, enkä ota nyt siihen kantaa, olisiko viisaampaa auttaa pakolaisia kohdemaassaan tai lähellä niitä leireillä, jos meillä vain varaa on. Minä kritisoin nyt sitä, että puhukaa virkaihmiset asioista oikeilla nimillä. Pakolainen on pakolainen ja turvapaikanhakija on turvapaikanhakija, eikä ne muutu maahanmuuttajaksi vaikka voissa paistaisi. Se, että valtamedia puhuu kaikista maahantunkeutujista maahanmuuttaja nimellä, ei ole virkamiehen peruste puhua niin. Kyseenalainen valtamedia sekoittaa tarkoituksella maahanmuuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat keskenään, päästäkseen leimaamaan löysää pakolaispolitiikkaa kritisoivat maahanmuuttovastaisiksi.

Sitä paitsi, täällä Juvallakin on ihan oikeasti oikeita maahanmuuttajia. Niitä on muuttanut meille Virosta, Venäjältä ja ties mistä. Heistä suurin osa tekee töitä yksityisellä sektorilla tai toimivat yrittäjinä. He maksavat veronsa suomeen ja he ovat niitä nettomaksajia, jotka maksavat teidän virkaatekevienkin toimeentulon. Eivät he saa, eikä tarvitse kotouttamiseen senttiäkään, he tulevat toimeen omillaan. Te virkaihmiset väärillä termeillä puhuessa annatte ymmärtää, että puhutte maahanmuuttajiin kohdistuvista lukemista, vaikka tarkoitatte pakolaisiin kohdistuvia kuluja. En tiedä teettekö sitä tahallisesti vai ymmärryksen puutteen vuoksi.

Maahanmuuton tarkoitus on, että siitä hyötyvät molemmat osapuolet, niin maahanmuuttaja kuin maa, johon maahanmuuttaja on muuttamassa. Maahanmuutto tapahtuu aina laillisesti ja sen perusteena on tulla itse toimeen maassa johon muutetaan, eikä tulla elätettäväksi muutettavaan maahan. Ei sekoiteta maahanmuuttajia pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin, ne ovat täysin eri asioita.

]]>
8 http://anoturtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243904-maahanmuuttaja-on-taysin-eri-asia-kuin-pakolainen#comments Maahanmuuttaja Pakolainen Turvapaikanhakija Wed, 04 Oct 2017 14:26:20 +0000 Ano Turtiainen http://anoturtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243904-maahanmuuttaja-on-taysin-eri-asia-kuin-pakolainen
Vastuu pakolaisista. Mikä ihmeen vastuu? Osa 2. http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234506-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu-osa-2 <p>Muutama päivä sitten kyseenalaistin kirjoituksessani vastuumme pakolaisista. Linkki siihen kirjoitukseen <a href="http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234246-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu">tässä</a>. Tämä kirjoitus on jatkoa tuolle pohdiskelulle.</p> <p>&nbsp;</p> <p>On nimittäin olemassa yksi asiakokonaisuus, johon en ainakaan ole itse huomannut kenenkään ottavan kantaa julkisesti. Tai edes tällaisella palstalla. Kysymys on konfliktin ratkaisemisen vastuusta. <strong>Kenen vastuulla on lopettaa ne hirmuteot ja sodat, joiden takia ihmiset kotimaistaan pakolaisiksi lähtevät? </strong>Tai edes yrittää lopettaa?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lähi-Idässä ja Afrikassa on nahistu ja sodittu aina. Enemmän tai vähemmän. Tällä hetkellä ulkoasiainministeriö määrittelee esim. Syyrian ja Libyan turvallisuustilanteen sellaiseksi, että suomalaisten on poistuttava noista maista välittömästi ja toisaalta mm. Irakin, Somalian ja Afganistanin kohdalla suomalaisten pitää välttää kaikkea matkustamista noihin maihin. Näistä maista tulee luonnollisesti runsaasti turvapaikanhakijoita.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sodat ovat hirveitä asioita. Tietenkin ovat. Harvat sellaista haluaa itse kokea. Mutta maantieteelle ei kukaan mitään voi tai sille, että mihin maahan syntyy ja mitä maita ja maiden johtajia naapureina on. Me Suomessa tiedämme sen varsin hyvin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nyt tilanne siis on se, että tietyissä maissa soditaan ja tehdään hirvittäviä asioita ihmisiä kohtaan. Tämän takia turvapaikanhakijoita on enemmän kuin koskaan ja tulijoita riittää Suomeenkin asti enemmän kuin mitenkään pystymme heitä vastaanottamaan tai heistä huolehtimaan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ajatellaan nyt, että meillä todella on vastuu ottaa pakolaisia vastaan rajaton määrä tapahtumien takia, joihin meillä ei ole osaa eikä arpaa. Rajaton siksi, että kukaan ei viitsi sanoa, missä raameissa se Suomen kantokyky on. Siksi sen kantokyvyn täytyy ilmeisesti olla rajaton. Tästä päästään eteenpäin seuraavien kysymysten äärelle.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kenellä sitten on vastuu niiden sotien ja hirvittävyyksien lopettamisesta, minkä takia pakolaisia tännekin tulee?</strong> Tulijat kun ovat pääsääntöisesti miehiä, vieläpä nuoria sellaisia. Kuka siellä heidän kotimaissaan ne sodat sotii ja yrittää saada rauhan aikaan ja kenen vastuulla se on? <strong>Onko se rauhan aikaansaaminen länsimaiden tehtävä?</strong> <strong>Jos on, niin miksi?</strong> Eikö jokaisen maan ja jokaisen maan kansalaisen pitäisi sotia omat sotansa eikä odottaa muiden hoitavan ne heidän puolestaan? Vai onko se ihan ok, että luovutetaan pahuuden edessä ja todetaan, että nuo maat on nyt menetetty? Se olisi kyllä aika mielenkiintoinen lähtökohta. <strong>Kenen vastuulla on nujertaa ISIS ja muut terroristijärjestöt, jotka kauhua aiheuttavat?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tällä hetkellä näyttää siltä, että on meidän länsimaiden vastuulla ottaa vastaan pakolaisia. On meidän vastuumme antaa heille ylläpito täysin vastikkeetta vailla mitään pakolaiseksi tulevan omia velvollisuuksia. On meidän länsimaiden vastuulla sotia sodat, nujertaa terroristijärjestöt ja saada rauha aikaan samalla, kun iso osa noiden konflikteista kärsivien maiden ihmisistä on meidän maassamme meidän vastuullamme. Vailla mitään velvollisuuksia. Näinkö se menee?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Entä sitten, jos nyt rauha tuonne Lähi-Itään saadaan joskus aikaan? <strong>Onko meidän vastuumme hoitaa jälleenrakennus?</strong> Onko näillä tänne tulleilla pakolaisilla velvollisuus muuttaa takaisin kotimaahansa vai onko meillä edelleen vastuu heistä ja velvollisuus huolehtia heidän hyvinvoinnistaan?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mihin se meidän vastuumme oikein loppuu? Vai loppuuko se mihinkään? Mikä on näiden kotimaistaan lähteneiden ihmisten oma vastuu ja heidän omat velvollisuutensa kotimaidensa asioiden hoidosta?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>ps. Pidetään kommentointi edelleen asiallisena, kuten tähänkin asti. Minun sivustoni käyttäytymisohjeet Uuden Suomen yleisten ohjeiden lisäksi löytyvät <a href="http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234314-blogini-linja-ja-muita-selvennyksia">täältä</a>.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Muutama päivä sitten kyseenalaistin kirjoituksessani vastuumme pakolaisista. Linkki siihen kirjoitukseen tässä. Tämä kirjoitus on jatkoa tuolle pohdiskelulle.

 

On nimittäin olemassa yksi asiakokonaisuus, johon en ainakaan ole itse huomannut kenenkään ottavan kantaa julkisesti. Tai edes tällaisella palstalla. Kysymys on konfliktin ratkaisemisen vastuusta. Kenen vastuulla on lopettaa ne hirmuteot ja sodat, joiden takia ihmiset kotimaistaan pakolaisiksi lähtevät? Tai edes yrittää lopettaa?

 

Lähi-Idässä ja Afrikassa on nahistu ja sodittu aina. Enemmän tai vähemmän. Tällä hetkellä ulkoasiainministeriö määrittelee esim. Syyrian ja Libyan turvallisuustilanteen sellaiseksi, että suomalaisten on poistuttava noista maista välittömästi ja toisaalta mm. Irakin, Somalian ja Afganistanin kohdalla suomalaisten pitää välttää kaikkea matkustamista noihin maihin. Näistä maista tulee luonnollisesti runsaasti turvapaikanhakijoita.

 

Sodat ovat hirveitä asioita. Tietenkin ovat. Harvat sellaista haluaa itse kokea. Mutta maantieteelle ei kukaan mitään voi tai sille, että mihin maahan syntyy ja mitä maita ja maiden johtajia naapureina on. Me Suomessa tiedämme sen varsin hyvin.

 

Nyt tilanne siis on se, että tietyissä maissa soditaan ja tehdään hirvittäviä asioita ihmisiä kohtaan. Tämän takia turvapaikanhakijoita on enemmän kuin koskaan ja tulijoita riittää Suomeenkin asti enemmän kuin mitenkään pystymme heitä vastaanottamaan tai heistä huolehtimaan.

 

Ajatellaan nyt, että meillä todella on vastuu ottaa pakolaisia vastaan rajaton määrä tapahtumien takia, joihin meillä ei ole osaa eikä arpaa. Rajaton siksi, että kukaan ei viitsi sanoa, missä raameissa se Suomen kantokyky on. Siksi sen kantokyvyn täytyy ilmeisesti olla rajaton. Tästä päästään eteenpäin seuraavien kysymysten äärelle.

 

Kenellä sitten on vastuu niiden sotien ja hirvittävyyksien lopettamisesta, minkä takia pakolaisia tännekin tulee? Tulijat kun ovat pääsääntöisesti miehiä, vieläpä nuoria sellaisia. Kuka siellä heidän kotimaissaan ne sodat sotii ja yrittää saada rauhan aikaan ja kenen vastuulla se on? Onko se rauhan aikaansaaminen länsimaiden tehtävä? Jos on, niin miksi? Eikö jokaisen maan ja jokaisen maan kansalaisen pitäisi sotia omat sotansa eikä odottaa muiden hoitavan ne heidän puolestaan? Vai onko se ihan ok, että luovutetaan pahuuden edessä ja todetaan, että nuo maat on nyt menetetty? Se olisi kyllä aika mielenkiintoinen lähtökohta. Kenen vastuulla on nujertaa ISIS ja muut terroristijärjestöt, jotka kauhua aiheuttavat?

 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että on meidän länsimaiden vastuulla ottaa vastaan pakolaisia. On meidän vastuumme antaa heille ylläpito täysin vastikkeetta vailla mitään pakolaiseksi tulevan omia velvollisuuksia. On meidän länsimaiden vastuulla sotia sodat, nujertaa terroristijärjestöt ja saada rauha aikaan samalla, kun iso osa noiden konflikteista kärsivien maiden ihmisistä on meidän maassamme meidän vastuullamme. Vailla mitään velvollisuuksia. Näinkö se menee?

 

Entä sitten, jos nyt rauha tuonne Lähi-Itään saadaan joskus aikaan? Onko meidän vastuumme hoitaa jälleenrakennus? Onko näillä tänne tulleilla pakolaisilla velvollisuus muuttaa takaisin kotimaahansa vai onko meillä edelleen vastuu heistä ja velvollisuus huolehtia heidän hyvinvoinnistaan?

 

Mihin se meidän vastuumme oikein loppuu? Vai loppuuko se mihinkään? Mikä on näiden kotimaistaan lähteneiden ihmisten oma vastuu ja heidän omat velvollisuutensa kotimaidensa asioiden hoidosta?

 

ps. Pidetään kommentointi edelleen asiallisena, kuten tähänkin asti. Minun sivustoni käyttäytymisohjeet Uuden Suomen yleisten ohjeiden lisäksi löytyvät täältä.

]]>
8 http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234506-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu-osa-2#comments Globaali vastuu Konfliktit Kyseenalaistaminen Pakolainen Vastuunkanto Wed, 29 Mar 2017 17:11:34 +0000 Antti Rautio http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234506-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu-osa-2
Vastuu pakolaisista. Mikä ihmeen vastuu? http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234246-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu <p>Pakolaisten vastaanottamista perustellaan vastuulla. Että meidän pitää kantaa vastuumme heistä ja heidän tilanteestaan. Meidän pitää kantaa vastuumme maailman tilasta. Mikä ihmeen vastuu?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Miten me Suomessa olemme vastuussa vaikkapa Syyrian tilanteesta?</strong> Tai Libyan tai Irakin tai Egyptin tai Afganistanin? Tai muiden Lähi-Idän maiden? Mitä sellaista me Suomessa olemme tehneet, että meitä voisi pitää mitenkään vastuullisina noiden maiden tapahtumista?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Miten me Suomessa olemme vastuussa Lähi-Idän terrorismista, jonka takia ihmiset eivät voi asua omissa maissaan?</strong> Olemmeko me vastuussa al-Qaidasta? Onko ISIS meidän vastuullamme? Tai muut terroristijärjestöt ja niiden tekemät hirveydet?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Onko Lähi-Idän maiden puolustaminenkin meidän vastuullamme?</strong> On ihan asiallinen huomautus, että tänne tulevat turvapaikanhakijat ovat valtaosin miehiä. Vieläpä nuoria miehiä. Tästä on ihan aiheellista esittää jatkohuomautus, että miksi turvapaikkaa hakevat pääosin ne, joiden pitäisi olla sotimassa oman maansa puolesta ja parantaa oman maansa oloja? Tähän aina vastataan, että siellä on niin monia eri ryhmittymiä, että ei näillä miehillä ole puolta jonka puolesta sotia. Ei ole puolta? Oma maa ja oman maan etuko ei ole se puoli, jonka puolesta sotia? Oma maa, oman maan etu tai oman maan tilanne ei ole asia, jota viitsisi puolustaa? Mikä on heidän oma vastuunsa? Eikö sitä ole?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Onko Lähi-Idän konfliktien lopettaminenkin meidän vastuullamme?</strong> Kuten yllä jo kirjoitin, noiden maiden omia miehiäkään ei kiinnosta puolustaa omaa maataan. Kuka ne konfliktit siis lopettaa? Me länsimaatko ja Suomi siinä mukana? Meidän länsimaidenko pitäisi siis ottaa vastaan miehiä, joita ei kiinnosta puolustaa omaa maataan ja käydä sitten vielä sotimassa sodat heidän puolestaan? Koska vastuu? Vastuu niin mistä? Mikä on heidän oma vastuunsa? Eikö sitä ole?</p><p>&nbsp;</p><p>Maailmassa on toki konflikteja muuallakin kuin Lähi-Idässä. Afrikasta tulee paljon turvapaikanhakijoita myös. Hekin ovat ilmeisesti meidän vastuullamme, vaikka käsittääkseni Suomella ei ole osaa eikä arpaa Afrikan maidenkaan tilanteisiin. Venäjältä tulee turvapaikanhakijoita. Samoin Intiasta, Kiinasta, Turkista. Jopa yksi ruotsalainen on viime vuonna hakenut turvapaikkaa Suomesta. Jos meillä on vastuu ihmisistä, joiden tilanteeseen meillä ei ole osaa eikä arpaa, niin silloin meillä on vastuu koko maailmasta. Siis Suomella. Se on aika kestämätön paikka.</p><p>&nbsp;</p><p>Mihin meidän vastuumme muuten loppuu? Jos me Suomessa todella olemme vastuussa maailman nykytilasta ja jos meidän todella täytyy sen mukainen vastuu kantaa, niin se ei lopu mihinkään. Suomen täytyisi silloin ottaa vastaan kaikki, ketkä tänne vain pääsevät. Samoilla kriteereillä kuin muutkin. Vaikka tulijoita olisi 10 miljoonaa. Millä rahalla se hoidetaan? Kun meillä ei sitä rahaa ole hoitaa omienkaan kansalaisten asioita.&nbsp;Ensin se vastuu on Suomella. Sitten se on kunnalla/kaupungilla. Sitten se on jokaisella yksilöllä. Vaikka yhdelläkään noista sitä vastuuta maailman konflikteista ei millään mittarilla mitattuna ole. Vaikka meidän pitäisi kantaa vatuu omista asioistamme ensin ja laittaa omamme etusijalle, me teemme juuri päinvastoin. Miksi? Minkä ihmeen takia?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Joten voisiko joku nyt kertoa, että mikä se meidän vastuumme on ja miten se määräytyy?</strong> Tämän vastuun voi sitten jokainen itse miettiä, kun kuulee oman kuntansa/kaupunkinsa päättäjiksi haluavien näin kuntavaalien alla lausuvan seuraavat sanat: <em>&rdquo;Kyllä meidän täytyy ottaa pakolaisia vastaan, koska meidän kuntamme/kaupunkimme täytyy kantaa vastuunsa.&rdquo;</em> Kysykää heiltä, mikä se vastuu on. Kysykää heiltä, miten se vastuu määräytyy ja kuka sen määrää. &nbsp;Kysykää heiltä, miksi juuri meidän tai miksi juuri minun pitää se vastuu kantaa asioista, joista meidän/minun vastuukseni on mahdotonta mitään lukea. Kysykää.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.migri.fi/download/65764_tp-hakijat_2016.pdf?5ee86d01d971d488">Tässä muuten linkki</a> maahanmuuttoviraston sivuille ja tilastoon, että minkä maan kansalaiset viime vuonna Suomesta turvapaikkaa hakivat. <a href="http://www.migri.fi/download/64990_Tp-hakijat_2015.pdf?4ebdc301d971d488">Tässä</a> sama tilasto vuodelta 2015.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pakolaisten vastaanottamista perustellaan vastuulla. Että meidän pitää kantaa vastuumme heistä ja heidän tilanteestaan. Meidän pitää kantaa vastuumme maailman tilasta. Mikä ihmeen vastuu?

 

Miten me Suomessa olemme vastuussa vaikkapa Syyrian tilanteesta? Tai Libyan tai Irakin tai Egyptin tai Afganistanin? Tai muiden Lähi-Idän maiden? Mitä sellaista me Suomessa olemme tehneet, että meitä voisi pitää mitenkään vastuullisina noiden maiden tapahtumista?

 

Miten me Suomessa olemme vastuussa Lähi-Idän terrorismista, jonka takia ihmiset eivät voi asua omissa maissaan? Olemmeko me vastuussa al-Qaidasta? Onko ISIS meidän vastuullamme? Tai muut terroristijärjestöt ja niiden tekemät hirveydet?

 

Onko Lähi-Idän maiden puolustaminenkin meidän vastuullamme? On ihan asiallinen huomautus, että tänne tulevat turvapaikanhakijat ovat valtaosin miehiä. Vieläpä nuoria miehiä. Tästä on ihan aiheellista esittää jatkohuomautus, että miksi turvapaikkaa hakevat pääosin ne, joiden pitäisi olla sotimassa oman maansa puolesta ja parantaa oman maansa oloja? Tähän aina vastataan, että siellä on niin monia eri ryhmittymiä, että ei näillä miehillä ole puolta jonka puolesta sotia. Ei ole puolta? Oma maa ja oman maan etuko ei ole se puoli, jonka puolesta sotia? Oma maa, oman maan etu tai oman maan tilanne ei ole asia, jota viitsisi puolustaa? Mikä on heidän oma vastuunsa? Eikö sitä ole?

 

Onko Lähi-Idän konfliktien lopettaminenkin meidän vastuullamme? Kuten yllä jo kirjoitin, noiden maiden omia miehiäkään ei kiinnosta puolustaa omaa maataan. Kuka ne konfliktit siis lopettaa? Me länsimaatko ja Suomi siinä mukana? Meidän länsimaidenko pitäisi siis ottaa vastaan miehiä, joita ei kiinnosta puolustaa omaa maataan ja käydä sitten vielä sotimassa sodat heidän puolestaan? Koska vastuu? Vastuu niin mistä? Mikä on heidän oma vastuunsa? Eikö sitä ole?

 

Maailmassa on toki konflikteja muuallakin kuin Lähi-Idässä. Afrikasta tulee paljon turvapaikanhakijoita myös. Hekin ovat ilmeisesti meidän vastuullamme, vaikka käsittääkseni Suomella ei ole osaa eikä arpaa Afrikan maidenkaan tilanteisiin. Venäjältä tulee turvapaikanhakijoita. Samoin Intiasta, Kiinasta, Turkista. Jopa yksi ruotsalainen on viime vuonna hakenut turvapaikkaa Suomesta. Jos meillä on vastuu ihmisistä, joiden tilanteeseen meillä ei ole osaa eikä arpaa, niin silloin meillä on vastuu koko maailmasta. Siis Suomella. Se on aika kestämätön paikka.

 

Mihin meidän vastuumme muuten loppuu? Jos me Suomessa todella olemme vastuussa maailman nykytilasta ja jos meidän todella täytyy sen mukainen vastuu kantaa, niin se ei lopu mihinkään. Suomen täytyisi silloin ottaa vastaan kaikki, ketkä tänne vain pääsevät. Samoilla kriteereillä kuin muutkin. Vaikka tulijoita olisi 10 miljoonaa. Millä rahalla se hoidetaan? Kun meillä ei sitä rahaa ole hoitaa omienkaan kansalaisten asioita. Ensin se vastuu on Suomella. Sitten se on kunnalla/kaupungilla. Sitten se on jokaisella yksilöllä. Vaikka yhdelläkään noista sitä vastuuta maailman konflikteista ei millään mittarilla mitattuna ole. Vaikka meidän pitäisi kantaa vatuu omista asioistamme ensin ja laittaa omamme etusijalle, me teemme juuri päinvastoin. Miksi? Minkä ihmeen takia?

 

Joten voisiko joku nyt kertoa, että mikä se meidän vastuumme on ja miten se määräytyy? Tämän vastuun voi sitten jokainen itse miettiä, kun kuulee oman kuntansa/kaupunkinsa päättäjiksi haluavien näin kuntavaalien alla lausuvan seuraavat sanat: ”Kyllä meidän täytyy ottaa pakolaisia vastaan, koska meidän kuntamme/kaupunkimme täytyy kantaa vastuunsa.” Kysykää heiltä, mikä se vastuu on. Kysykää heiltä, miten se vastuu määräytyy ja kuka sen määrää.  Kysykää heiltä, miksi juuri meidän tai miksi juuri minun pitää se vastuu kantaa asioista, joista meidän/minun vastuukseni on mahdotonta mitään lukea. Kysykää.

 

Tässä muuten linkki maahanmuuttoviraston sivuille ja tilastoon, että minkä maan kansalaiset viime vuonna Suomesta turvapaikkaa hakivat. Tässä sama tilasto vuodelta 2015.

]]>
50 http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234246-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu#comments Globaali vastuu Konfliktit Pakolainen Totuus Vastuunkanto Sun, 26 Mar 2017 12:23:43 +0000 Antti Rautio http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234246-vastuu-pakolaisista-mika-ihmeen-vastuu
Kotouttamisohjelmat ovat positiivista syrjintää virallisessa muodossa http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234121-kotoumisohjelmat-ovat-positiivista-syrjintaa-virallisessa-muodossa <p>Suomessa on viime vuosina puhuttu kiihtyvään sävyyn syrjimisestä. Monesti se keskustelu on mennyt korkealta yli. On närkästytty täysin aiheetta, kun on nähty piruja joka nurkalla ja kaikki on ollut syrjintää, mikä ei ole mennyt juuri oman mielen mukaan. Sitten kuitenkaan positiivisesta syrjinnästä ei keskustella ollenkaan. Ikään kuin positiivinen syrjintä ei olisi syrjintää tai sitä ei olisi olemassakaan. Kyllä se on ja kyllä sitä on olemassa.</p><p>&nbsp;</p><p>Imatran istuva valtuusto on toimikaudellaan tehnyt päätöksen, että Imatra tarjoaa kuntapaikkoja myönteisen turvapaikan saaneille pakolaisille. Nyt tätä päätöstä ollaan laittamassa käytäntöön. Päätös on järjetön. Olemme siis ottamassa Imatralle 60 myönteisen turvapaikan saanutta pakolaista puhtaasti meidän elätettäviksemme. Olemme antamassa heille ohituskaistan kaikkiin mahdollisiin tukiin ja palveluihin nykyisiin Imatralla asuviin ja oleviin nähden. Samalla karsien täällä jo asuvien palveluja ja esim. koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.</p><p>&nbsp;</p><p>Jokaisella kuntapaikkoja pakolaisille tarjoavalla kunnalla pitäisi olla voimassa oleva kotouttamisohjelma. Missä on nähtävillä Imatran kaupungin tekemä ja hyväksymä ja voimassa oleva kotouttamisohjelma? Kaupungin sivuilta en löytänyt, mutta voi toki olla etten osannut etsiä &rdquo;oikeilla&rdquo; sanoilla. <a href="http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/Kotoutuminen/Documents/E-K%20maahanmuuttajien%20kotouttamisohjelma%202013-2016.pdf">Eksoten sivuilta</a> löytyi koko Etelä-Karjalaa koskeva kotouttamisohjelma. Harmi vaan, että se on vanha, koska se on tehty vuosille 2013-2016. Jos tuo nyt on se suunnitelma, mitä Imatra tällä hetkellä noudattaa, niin edessämme on todella vaikeita aikoja. Mutta kun muutakaan ei ole tarjolla, niin mennään sillä. <em>(edit. 25.3./ Tuo sama ohjelma löytyy toki Imatran sivuilta, mutta siis se on vanha ja koskee koko Etelä-Karjalaa, ei vain Imatraa)</em></p><p>&nbsp;</p><p>Puhutaanpa suoraan. Tuo koko kotouttamisohjelma on ihan hirveää paskaa. Sen ovat selkeästi tehneet ihmiset, joiden ei tarvitse sitä olla itse toteuttamassa. Siellä on kohtia, joita ei edes voi toteuttaa. Varsinkaan Imatralla. Jos ei jo yksinkertaisesti käytännön realismit tule vastaan toteutuksessa, niin viimeistään talouden raamit. Joitain sinänsä mahdollisia kohtia taas jos oikeasti meinataan toteuttaa, niin silloin täällä jo asuvia syrjitään tänne pakolaisina tulevien kustannuksella.</p><p>&nbsp;</p><p>Miksi tuollainen ohjelma on tehty? Siellä puhutaan monenlaisista pakolaisille erikseen järjestettävistä palveluista mm. kielen oppimisen, kouluttautumisen ja työllistymisen helpottamiseksi. &nbsp;Hienoja sekä yleviä sanoja. <strong>Samaan aikaan TE-keskusten rahoitusta leikataan koko maassa ja he itse irtisanovat ihmisiä, työvoimakoulutuksien rahoituksesta leikataan koko maassa ja esim. Imatran Sampossa on jo käyty YT-neuvotteluja ja opetusta karsitaan. Suomen (ja Imatran) työttömyysluvuista voi kuka tahansa päätellä, että ei täällä työllisty edes jo täällä asuvat, kieltä osaavat ja koulutetut ihmisetkään. Imatran koulut ovat homeessa ja lapset ovat parakeissa. Ketä ne leikkaukset siis konkreettisesti koskettavat ja miksi, kun kotoutumisohjelman mukaan palveluja ja koulutusta ja TE-keskusten ohjausta samaan aikaan lisätään pakolaisille?</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Täällä jo asuvilta ihmisiltä se karsinta ja palvelujen heikennys tehdään. Niin Imatralla kuin muuallakin maassa.</strong> Ja sitten toivotaan ymmärrystä ihmisiltä? Vieläpä lähestulkoon auotaan päätä jo täällä oleville ihmisille laadukkaista palveluista. Kuten suora lainaus tuolta kotouttamisohjelmasta kertoo:</p><p>&nbsp;</p><p><em>&rdquo;Kotoutumisen tulevaisuudenkuvana on monikulttuurinen, kansainvälinen Etelä-Karjala, jossa maahanmuuttajan kotoutuminen on aktiivista ja jokaisen omiin voimavaroihin perustuvaa. Kotoutuminen toteutuu myönteisessä vuorovaikutuksessa ja suvaitsevassa ilmapiirissä laadukkaiden palveluiden tukemana.&rdquo;</em></p><p>&nbsp;</p><p>Laadukkaat palvelut pakolaisille? Vaikka täällä jo asuvien palveluja ei voi hyvällä tahdollakaan kehua laadukkaiksi?</p><p>&nbsp;</p><p>Ylläolevan lisäksi kaksi asiaa pistää silmään tuosta kotouttamisohjelmasta. Ensinnäkin <strong>vastuu</strong>. Vastuu kotoutumisesta on ohjelman mukaan mm. kunnalla, TE-toimistolla, palvelujen tuottajilla ja täällä asuvilla. Ironisesti voisi sanoa, että mitenpä muutenkaan.<strong> Mutta mites ne tänne pakolaisina tulevat itse? Mikä on heidän vastuunsa kotoutumisesta?</strong> Siitä vastuusta ei sanota jostain syystä sanaakaan. Eikö heillä siis sellaista ole ja jos ei, niin miksi ei? Toinen asia on <strong>suvaitseminen ja ymmärtäminen</strong>. Jälleen kerran, meidän pitää suvaita ja ymmärtää pakolaisten kulttuuri, heidän tapansa olla ja elää, heidän kielensä, heidän uskontonsa. <strong>Mites heidän suvaitsemisensa ja ymmärtämisensä meidän vastaavien asioiden kanssa?</strong> Sitä ei vaadita ohjelmassa missään kohtaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Mitäs jos tehtäisiin hyvin yksinkertainen kotouttamisohjelma koskemaan koko maata? Tervetuloa, mutta ehdot on samat kuin jo täällä olevilla. Tulijat sopeutuvat tämän maan tapoihin ja ymmärtävät lait ja käytännöt. Vastuu siitä on valtaosin heillä itsellään. Siinä sivussa voivat toki ylläpitää omaa kulttuuriaan, mutta tämän maan lakien ja käytäntöjen puitteissa. Jos ei sovi, niin aina voi lähteä muualle. Ok?</p><p>&nbsp;</p><p>ps. Tehdäänpä vielä ajatusleikki. Jos joku jaksaa lukea tuon linkittämäni kotouttamisohjelman tai minkä tahansa muun vastaavan läpi, niin laittakaapa sanojen &rdquo;maahanmuuttaja&rdquo; ja &rdquo;pakolainen&rdquo; tilalle mikä tahansa seuraavista termeistä: suomalainen työtön, suomalainen syrjäytynyt, suomalainen köyhä. Miltäpä kuulostaa? Tietenkin kieli- ja kulttuuripalveluja he eivät lähtökohtaisesti tarvitse, mutta tekeekö Suomi kaiken muun saman heille kuin on nyt tekemässä näiden pakolaisten kanssa?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomessa on viime vuosina puhuttu kiihtyvään sävyyn syrjimisestä. Monesti se keskustelu on mennyt korkealta yli. On närkästytty täysin aiheetta, kun on nähty piruja joka nurkalla ja kaikki on ollut syrjintää, mikä ei ole mennyt juuri oman mielen mukaan. Sitten kuitenkaan positiivisesta syrjinnästä ei keskustella ollenkaan. Ikään kuin positiivinen syrjintä ei olisi syrjintää tai sitä ei olisi olemassakaan. Kyllä se on ja kyllä sitä on olemassa.

 

Imatran istuva valtuusto on toimikaudellaan tehnyt päätöksen, että Imatra tarjoaa kuntapaikkoja myönteisen turvapaikan saaneille pakolaisille. Nyt tätä päätöstä ollaan laittamassa käytäntöön. Päätös on järjetön. Olemme siis ottamassa Imatralle 60 myönteisen turvapaikan saanutta pakolaista puhtaasti meidän elätettäviksemme. Olemme antamassa heille ohituskaistan kaikkiin mahdollisiin tukiin ja palveluihin nykyisiin Imatralla asuviin ja oleviin nähden. Samalla karsien täällä jo asuvien palveluja ja esim. koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

 

Jokaisella kuntapaikkoja pakolaisille tarjoavalla kunnalla pitäisi olla voimassa oleva kotouttamisohjelma. Missä on nähtävillä Imatran kaupungin tekemä ja hyväksymä ja voimassa oleva kotouttamisohjelma? Kaupungin sivuilta en löytänyt, mutta voi toki olla etten osannut etsiä ”oikeilla” sanoilla. Eksoten sivuilta löytyi koko Etelä-Karjalaa koskeva kotouttamisohjelma. Harmi vaan, että se on vanha, koska se on tehty vuosille 2013-2016. Jos tuo nyt on se suunnitelma, mitä Imatra tällä hetkellä noudattaa, niin edessämme on todella vaikeita aikoja. Mutta kun muutakaan ei ole tarjolla, niin mennään sillä. (edit. 25.3./ Tuo sama ohjelma löytyy toki Imatran sivuilta, mutta siis se on vanha ja koskee koko Etelä-Karjalaa, ei vain Imatraa)

 

Puhutaanpa suoraan. Tuo koko kotouttamisohjelma on ihan hirveää paskaa. Sen ovat selkeästi tehneet ihmiset, joiden ei tarvitse sitä olla itse toteuttamassa. Siellä on kohtia, joita ei edes voi toteuttaa. Varsinkaan Imatralla. Jos ei jo yksinkertaisesti käytännön realismit tule vastaan toteutuksessa, niin viimeistään talouden raamit. Joitain sinänsä mahdollisia kohtia taas jos oikeasti meinataan toteuttaa, niin silloin täällä jo asuvia syrjitään tänne pakolaisina tulevien kustannuksella.

 

Miksi tuollainen ohjelma on tehty? Siellä puhutaan monenlaisista pakolaisille erikseen järjestettävistä palveluista mm. kielen oppimisen, kouluttautumisen ja työllistymisen helpottamiseksi.  Hienoja sekä yleviä sanoja. Samaan aikaan TE-keskusten rahoitusta leikataan koko maassa ja he itse irtisanovat ihmisiä, työvoimakoulutuksien rahoituksesta leikataan koko maassa ja esim. Imatran Sampossa on jo käyty YT-neuvotteluja ja opetusta karsitaan. Suomen (ja Imatran) työttömyysluvuista voi kuka tahansa päätellä, että ei täällä työllisty edes jo täällä asuvat, kieltä osaavat ja koulutetut ihmisetkään. Imatran koulut ovat homeessa ja lapset ovat parakeissa. Ketä ne leikkaukset siis konkreettisesti koskettavat ja miksi, kun kotoutumisohjelman mukaan palveluja ja koulutusta ja TE-keskusten ohjausta samaan aikaan lisätään pakolaisille?

 

Täällä jo asuvilta ihmisiltä se karsinta ja palvelujen heikennys tehdään. Niin Imatralla kuin muuallakin maassa. Ja sitten toivotaan ymmärrystä ihmisiltä? Vieläpä lähestulkoon auotaan päätä jo täällä oleville ihmisille laadukkaista palveluista. Kuten suora lainaus tuolta kotouttamisohjelmasta kertoo:

 

”Kotoutumisen tulevaisuudenkuvana on monikulttuurinen, kansainvälinen Etelä-Karjala, jossa maahanmuuttajan kotoutuminen on aktiivista ja jokaisen omiin voimavaroihin perustuvaa. Kotoutuminen toteutuu myönteisessä vuorovaikutuksessa ja suvaitsevassa ilmapiirissä laadukkaiden palveluiden tukemana.”

 

Laadukkaat palvelut pakolaisille? Vaikka täällä jo asuvien palveluja ei voi hyvällä tahdollakaan kehua laadukkaiksi?

 

Ylläolevan lisäksi kaksi asiaa pistää silmään tuosta kotouttamisohjelmasta. Ensinnäkin vastuu. Vastuu kotoutumisesta on ohjelman mukaan mm. kunnalla, TE-toimistolla, palvelujen tuottajilla ja täällä asuvilla. Ironisesti voisi sanoa, että mitenpä muutenkaan. Mutta mites ne tänne pakolaisina tulevat itse? Mikä on heidän vastuunsa kotoutumisesta? Siitä vastuusta ei sanota jostain syystä sanaakaan. Eikö heillä siis sellaista ole ja jos ei, niin miksi ei? Toinen asia on suvaitseminen ja ymmärtäminen. Jälleen kerran, meidän pitää suvaita ja ymmärtää pakolaisten kulttuuri, heidän tapansa olla ja elää, heidän kielensä, heidän uskontonsa. Mites heidän suvaitsemisensa ja ymmärtämisensä meidän vastaavien asioiden kanssa? Sitä ei vaadita ohjelmassa missään kohtaa.

 

Mitäs jos tehtäisiin hyvin yksinkertainen kotouttamisohjelma koskemaan koko maata? Tervetuloa, mutta ehdot on samat kuin jo täällä olevilla. Tulijat sopeutuvat tämän maan tapoihin ja ymmärtävät lait ja käytännöt. Vastuu siitä on valtaosin heillä itsellään. Siinä sivussa voivat toki ylläpitää omaa kulttuuriaan, mutta tämän maan lakien ja käytäntöjen puitteissa. Jos ei sovi, niin aina voi lähteä muualle. Ok?

 

ps. Tehdäänpä vielä ajatusleikki. Jos joku jaksaa lukea tuon linkittämäni kotouttamisohjelman tai minkä tahansa muun vastaavan läpi, niin laittakaapa sanojen ”maahanmuuttaja” ja ”pakolainen” tilalle mikä tahansa seuraavista termeistä: suomalainen työtön, suomalainen syrjäytynyt, suomalainen köyhä. Miltäpä kuulostaa? Tietenkin kieli- ja kulttuuripalveluja he eivät lähtökohtaisesti tarvitse, mutta tekeekö Suomi kaiken muun saman heille kuin on nyt tekemässä näiden pakolaisten kanssa?

]]>
0 http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234121-kotoumisohjelmat-ovat-positiivista-syrjintaa-virallisessa-muodossa#comments Eriarvoisuus Suomessa Imatra Kotoutus Pakolainen Positiivinen syrjintä Fri, 24 Mar 2017 16:36:48 +0000 Antti Rautio http://anttirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234121-kotoumisohjelmat-ovat-positiivista-syrjintaa-virallisessa-muodossa
Pakolaiskiintiö moninkertaiseksi ja tulijoille vahvempi velvoite kotoutua http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225300-pakolaiskiintio-moninkertaiseksi-ja-tulijoille-vahvempi-velvoite-kotoutua <p>Tykkäsin Facebookissa Syyrian tilanteesta kummunneesta <strong>Emma Karin</strong>, <strong>Li Anderssonin</strong>, <strong>Eva Biaudet&acute;n</strong> ja <strong>Erkki Tuomiojan</strong> vaatimuksesta koskien Suomen pakolaiskiintiön nostamista.</p><p>Pakolaiskiintiömme on pieni. Kiintiöpakolaisia on meille otettu vuodesta 2001 lähtien tavallisesti 750 vuosittain. Ihan viimevuosina määrää on Syyrian takia nostettu 1 050:een. Pakolaiskiintiömme voisi muutamana lähivuonna olla viisinkertainen. Suomen kantokyky riittäisi. Ja Suomi vastaanottaisi UNHCR:n pakolaisiksi varmistamia ihmisiä.</p><p>Pakolaisten vastaanottaminen ja ensimmäisen suojan antaminen heille on kuitenkin vasta pakolaisten maahan kotoutumisen hyvin lyhyt ensimmäinen vaihe.</p><p>Jotta Suomi kykenisi kotouttamaan nykyistä suuremman määrän kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita ja ylipäänsä maahanmuuttajia, maassamme harjoitettava kotouttaminen tarvitsee olennaisia lisäresursseja sekä reipasta uutta otetta. Lisäksi Suomi tarvitsee myös selvän taloudellisen käänteen: kansantalouden täytyy piristyä, viennin vetää ja työmarkkinoiden samoin. Muuten meille muuttaneet jäävät vääjäämättä tyhjän päälle.</p><p>Reipas uusi ote merkitsisi maahanmuuttaneiden nykyistä suurempaa velvoittamista kotoutumiseen. Joitakin maahanmuuttaneiden ryhmiä voitaisiin vaatia päivittämään heidän omat kulttuuris-uskonnolliset toimintatapansa nykyaikaisiksi. Sen jälkeen he voisivat hyödyttää yhteiskuntaa nykyistä enemmän; he esimerkiksi työllistyisivät paremmin. Tällöin myös suuri yleisö hyväksyisi heidät helpommin. Siihen, että joidenkin ryhmien jäsenet elävät Suomessa vuosikymmeniä käytännössä yhteiskunnan ulkopuolella, meillä ei pitäisi olla varaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tykkäsin Facebookissa Syyrian tilanteesta kummunneesta Emma Karin, Li Anderssonin, Eva Biaudet´n ja Erkki Tuomiojan vaatimuksesta koskien Suomen pakolaiskiintiön nostamista.

Pakolaiskiintiömme on pieni. Kiintiöpakolaisia on meille otettu vuodesta 2001 lähtien tavallisesti 750 vuosittain. Ihan viimevuosina määrää on Syyrian takia nostettu 1 050:een. Pakolaiskiintiömme voisi muutamana lähivuonna olla viisinkertainen. Suomen kantokyky riittäisi. Ja Suomi vastaanottaisi UNHCR:n pakolaisiksi varmistamia ihmisiä.

Pakolaisten vastaanottaminen ja ensimmäisen suojan antaminen heille on kuitenkin vasta pakolaisten maahan kotoutumisen hyvin lyhyt ensimmäinen vaihe.

Jotta Suomi kykenisi kotouttamaan nykyistä suuremman määrän kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita ja ylipäänsä maahanmuuttajia, maassamme harjoitettava kotouttaminen tarvitsee olennaisia lisäresursseja sekä reipasta uutta otetta. Lisäksi Suomi tarvitsee myös selvän taloudellisen käänteen: kansantalouden täytyy piristyä, viennin vetää ja työmarkkinoiden samoin. Muuten meille muuttaneet jäävät vääjäämättä tyhjän päälle.

Reipas uusi ote merkitsisi maahanmuuttaneiden nykyistä suurempaa velvoittamista kotoutumiseen. Joitakin maahanmuuttaneiden ryhmiä voitaisiin vaatia päivittämään heidän omat kulttuuris-uskonnolliset toimintatapansa nykyaikaisiksi. Sen jälkeen he voisivat hyödyttää yhteiskuntaa nykyistä enemmän; he esimerkiksi työllistyisivät paremmin. Tällöin myös suuri yleisö hyväksyisi heidät helpommin. Siihen, että joidenkin ryhmien jäsenet elävät Suomessa vuosikymmeniä käytännössä yhteiskunnan ulkopuolella, meillä ei pitäisi olla varaa.

]]>
10 http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225300-pakolaiskiintio-moninkertaiseksi-ja-tulijoille-vahvempi-velvoite-kotoutua#comments Kotouttaminen Kotoutuminen Maahanmuutto Pakolainen pakolaiskiintiö Mon, 31 Oct 2016 16:19:23 +0000 Jyrki Sipilä http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225300-pakolaiskiintio-moninkertaiseksi-ja-tulijoille-vahvempi-velvoite-kotoutua
Maahanmuuton kustannukset karanneet totaalisesti käsistä. http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224194-maahanmuuton-kustannukset-karanneet-totaalisesti-kasista <p>Iltalehti uutisoi, että viisihenkisen perheen kustannukset olisivat keskimäärin 8500e kuukaudessa. Hintalappu olisi hurjat 5500e kuukaudessa vaikka tavoiteltuun 37e päiväkustannukseen päästäisiin.</p><p>Mitä palveluita tällaiset hintalaput sisältävät vai tuleeko vastaanottokeskuskustannuksien päälle terveydenhuolto, hammashoito, rokotukset, diskoraha, puhelimet, tulkit, harrastukset yms yms.<br /><br />Nämä kaikki menot olisi kaikkien edun mukaista saada välittömästi julkisiksi ja mitä mikäkin todella kustantaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Sitä tässä kans mietiskelen, että tuo 5500e/kk vastaanottokeskuksessa on aika suuri summa. Suomessa 5 henkisessä perheessä kk palkka olisi 2750e/kk/aikuinen ja johan tuollaisella summalla tulisi ihan ok toimeen perheessä ilman tukia. 8500e kuukaisittainen kustannus tarkoittaa sitä, että viisihenkisessä perheessä palkka olisi 4250e/kk/aikuinen. Aika mojovat tulot pitäisi siis olla.</p><p>&nbsp;</p><p>Miten en yhtään yllättynyt siitäkään, että SPR vetää kaikkein eniten rahaa valtiolta vokeillaan. Hienosti on valtio taas hoitanut asiat kaikin puolin ja tyhmä kansa maksaa viulut. Hintalappu on vaan melkoisen hirmuinen.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101022442720_uu.shtml" title="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101022442720_uu.shtml">http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101022442720_uu.shtml</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Iltalehti uutisoi, että viisihenkisen perheen kustannukset olisivat keskimäärin 8500e kuukaudessa. Hintalappu olisi hurjat 5500e kuukaudessa vaikka tavoiteltuun 37e päiväkustannukseen päästäisiin.

Mitä palveluita tällaiset hintalaput sisältävät vai tuleeko vastaanottokeskuskustannuksien päälle terveydenhuolto, hammashoito, rokotukset, diskoraha, puhelimet, tulkit, harrastukset yms yms.

Nämä kaikki menot olisi kaikkien edun mukaista saada välittömästi julkisiksi ja mitä mikäkin todella kustantaa.

 

Sitä tässä kans mietiskelen, että tuo 5500e/kk vastaanottokeskuksessa on aika suuri summa. Suomessa 5 henkisessä perheessä kk palkka olisi 2750e/kk/aikuinen ja johan tuollaisella summalla tulisi ihan ok toimeen perheessä ilman tukia. 8500e kuukaisittainen kustannus tarkoittaa sitä, että viisihenkisessä perheessä palkka olisi 4250e/kk/aikuinen. Aika mojovat tulot pitäisi siis olla.

 

Miten en yhtään yllättynyt siitäkään, että SPR vetää kaikkein eniten rahaa valtiolta vokeillaan. Hienosti on valtio taas hoitanut asiat kaikin puolin ja tyhmä kansa maksaa viulut. Hintalappu on vaan melkoisen hirmuinen.

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101022442720_uu.shtml

 

]]>
10 http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224194-maahanmuuton-kustannukset-karanneet-totaalisesti-kasista#comments Kustannukset Maahanmuutto MOT Pakolainen Raha Mon, 10 Oct 2016 14:33:14 +0000 Juhani Piri http://jpiri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224194-maahanmuuton-kustannukset-karanneet-totaalisesti-kasista
Realismi ei ole rasismia http://jussimarttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222435-realismi-ei-ole-rasismia <p>Pakolaisten auttaminen tulisi paljon halvemmaksi lähtömaiden liepeillä. Maailmassa on 7 miljardia ihmistä joista miljardi ihmistä elelee dollarilla päivä. Nyt tulevat pakolaiset ovat suurimmaksi osaksi elintasopakolaisia jotka vievät lähtömaista varat menessään, kun he ovat niitä joiden pitäisi taistella ja jälleenrakentaa. Mitä arvoa Suomelle/Euroopalle on sotilaskarkureista jotka tulevat täysin erilaisista kulttuureista. Surkeaa logiikkaa on se , että tulijoiden päästämistä Eurooppaan perustellaan Eurooppalaisten alhaisella syntyvyydellä. Tämä on kaksiteräinen miekka , koska naisten ja miesten tasa-arvoinen kehitys Euroopassa on johtanut siihen, että lapsia ei synny samaan tahtiin kuin muslimimaissa jossa naisten oikeudet on surkeat verrattuna Eurooppaan. Ruotsissa tehdään väkilukuun suhteutettuna eniten raiskauksia koko Euroopassa. Tätä kehitystä en Suomeen halua ja tulen jatkossakin ilmaisemaan kantani. Jokaisen maan pitäisi ja kuuluisi pitää omista kansalaisistaan huolen. Nykyinen teknologinen kehitys johtaa väistämättä siihen, että työpaikat tulevaisuudessa vain tulevat vähenemään. Lopuksi Winston Churchillin mietteitä Islamista</p><p>Se tosiasia, että muhamettilaisen lain mu&shy;kaan jokaisen naisen on kuu&shy;luttava jollekin miehelle tämän ab&shy;soluut&shy;ti&shy;sena omaisuutena, joko lapsena, vaimona tai jalkavai&shy;mona, vii&shy;västyttää väistämättä orjuuden lopullista häviämistä aina siihen asti, kunnes isla&shy;min us&shy;ko on lakannut olemasta suuri voima ihmisten keskuu&shy;dessa. Yksit&shy;täiset musli&shy;mit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuk&shy;sia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraa&shy;jien sosi&shy;aalisen kehi&shy;tyksen. Maailmassa ei ole voi&shy;mak&shy;kaam&shy;paa taannuttavaa voimaa. Muha&shy;met&shy;tilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä har&shy;joit&shy;tava uskonto, joka on kaik&shy;kea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo le&shy;vinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askel&shy;mal&shy;laan. Ja jos kris&shy;tin&shy;uskoa eivät suojelisi tieteen vahvat käsivarret &ndash; tie&shy;&shy;teen, jota vas&shy;taan se oli tur&shy;haan taistellut &ndash; mo&shy;der&shy;nin Euroopan sivilisaa&shy;tio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinai&shy;&shy;sen Rooman sivilisaa&shy;tio.&rdquo;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pakolaisten auttaminen tulisi paljon halvemmaksi lähtömaiden liepeillä. Maailmassa on 7 miljardia ihmistä joista miljardi ihmistä elelee dollarilla päivä. Nyt tulevat pakolaiset ovat suurimmaksi osaksi elintasopakolaisia jotka vievät lähtömaista varat menessään, kun he ovat niitä joiden pitäisi taistella ja jälleenrakentaa. Mitä arvoa Suomelle/Euroopalle on sotilaskarkureista jotka tulevat täysin erilaisista kulttuureista. Surkeaa logiikkaa on se , että tulijoiden päästämistä Eurooppaan perustellaan Eurooppalaisten alhaisella syntyvyydellä. Tämä on kaksiteräinen miekka , koska naisten ja miesten tasa-arvoinen kehitys Euroopassa on johtanut siihen, että lapsia ei synny samaan tahtiin kuin muslimimaissa jossa naisten oikeudet on surkeat verrattuna Eurooppaan. Ruotsissa tehdään väkilukuun suhteutettuna eniten raiskauksia koko Euroopassa. Tätä kehitystä en Suomeen halua ja tulen jatkossakin ilmaisemaan kantani. Jokaisen maan pitäisi ja kuuluisi pitää omista kansalaisistaan huolen. Nykyinen teknologinen kehitys johtaa väistämättä siihen, että työpaikat tulevaisuudessa vain tulevat vähenemään. Lopuksi Winston Churchillin mietteitä Islamista

Se tosiasia, että muhamettilaisen lain mu­kaan jokaisen naisen on kuu­luttava jollekin miehelle tämän ab­soluut­ti­sena omaisuutena, joko lapsena, vaimona tai jalkavai­mona, vii­västyttää väistämättä orjuuden lopullista häviämistä aina siihen asti, kunnes isla­min us­ko on lakannut olemasta suuri voima ihmisten keskuu­dessa. Yksit­täiset musli­mit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuk­sia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraa­jien sosi­aalisen kehi­tyksen. Maailmassa ei ole voi­mak­kaam­paa taannuttavaa voimaa. Muha­met­tilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä har­joit­tava uskonto, joka on kaik­kea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo le­vinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askel­mal­laan. Ja jos kris­tin­uskoa eivät suojelisi tieteen vahvat käsivarret – tie­­teen, jota vas­taan se oli tur­haan taistellut – mo­der­nin Euroopan sivilisaa­tio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinai­­sen Rooman sivilisaa­tio.”

]]>
0 http://jussimarttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222435-realismi-ei-ole-rasismia#comments Churchill Eurooppa Islam Pakolainen Suomi Wed, 07 Sep 2016 11:57:17 +0000 Jussi Marttinen http://jussimarttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222435-realismi-ei-ole-rasismia
Tuskaista on rasistin elämä http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215419-tuskaista-on-rasistin-elama <p>Rasistin elämä on nykyään tosi tuskaista kun maailma globalisoituu.&nbsp; Asia konkretisoitui täällä meillä Suomessakin kun Felixin mainoksissa alkoi esiintyä &rdquo;suomalainen&rdquo; Josephine.&nbsp; Kaikki olisi ollut ihan hyvin jos ao. firma olisi pitäytynyt radiomainoksissa.&nbsp; Miellyttävän kotoiselta kuulostava naisääni.&nbsp; Mutta voi sentään.&nbsp; Kunnon rasistin maailma mullistui ja romahti perinpohjin, kun mainos tulikin telkkarista ja tämä naisääni paljastui pikimustaksi &rdquo;suomalaiseksi&rdquo;.&nbsp; Siis joksikin aivan muuksi kuin aidoksi suomalaiseksi punaniskaksi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Mitä siis tehdä tämän kauheuden edessä.&nbsp; No heti &nbsp;ensimmäiseksi tietysti piti alkaa boikotoimaan tämän firman tuotteita, mutta riittikö se.&nbsp; Mitä siis tehdä, jos joku pahaa aavistamaton rasistikaveri ei olekaan nähnyt mainosta, ja autuaan tietämättömänä ostelee edelleen näitä yrityksen tuotteita kuten ketsuppia, kurkkusäilykkeitä, punajuurisäilykkeitä jne.&nbsp;&nbsp; Onneksi &nbsp;tänä päivänä on vahva somekulttuuri ja paljon erinäisiä keskustelupalstoja.&nbsp; Piti siis kiireesti aloittaa aikaa ja vaivaa säästämättä asiasta tiedottaminen kohtalotovereille ja hengenheimolaisille somen keskusteluryhmien kautta, saaden samalla tukea omille sairaille ajatuksille. &nbsp;Mielipahaksi tietysti samaisissa ryhmissä kirjoitteli myös &rdquo;trolleja&rdquo;, jotka kirkkain otsin valehtelivat etteivät näe mitään pahaa mainoksessa, ja edelleen ostavat ko. tuotteita, koska tuotteet ovat maultaan hyviä.&nbsp; Sehän ei tietysti pidä paikkaansa.&nbsp; Totta kai nuo elintarvikkeet muuttuvat kitkerän makuisiksi, kun niitä mainostaa umpimusta &rdquo;suomalainen&rdquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Herää siis vakava kysymys:&nbsp; &rdquo;Mitä voi kunnon rasisti enää tänä päivänä ostaa&rdquo;?.&nbsp; Mikä takaa sen ettei tuotteen tuotantoketjussa ole joku mustaihoinen, muutoin tummahipiäinen tai ylipäätään jonkun epäilyttävän rodun edustaja &rdquo;likaisin&rdquo; käsin kosketellut tuotetta / puolivalmistetta tai ollut jollain tavoin sen markkinoinnissa mukana.&nbsp; Pelkkä ajatuskin moisesta puistattaa rasistia.&nbsp; Voisivatko rehdit yritykset alkaa käyttämään tuotteensa etiketeissä esim. mainintaa:&nbsp; &quot;Product has been maken by pure&nbsp;punaniska&quot;.&nbsp; Tässä ilmainen idea.&nbsp;</p><p>Näin keväisin monella herää autokuume.&nbsp; Näin käy myös useammalle rasistillekin.&nbsp; Maailma on kuitenkin mennyt jo niin sekaisin, että se auton ostaminen, tai siis lähinnä soveliaan automerkin valitseminen alkaa olla erittäin työlästä ja päänvaivaa aiheuttavaa.&nbsp; Miten voi olla varma ettei jonkun automerkin tuotantoon ja markkinointiin ole sekaantunut väärän rotuinen ihminen.&nbsp; Voi olla jopa niinkin, että itse tuotannossa ja markkinoinnissa on mukana vain aitoja punaniskoja, mutta sitten paljastuukin että suunnittelussa on mukana joku intialainen insinööri.&nbsp; Niitähän on nykyään kaikkialla.&nbsp; Suomessakin.</p><p>Ensimmäisenä rasistille tulee aakkosista mieleen N-kirjain, kun se oli niin hyvin kuvattu siellä alakoulun aapisessa.&nbsp; Toisena hänelle tulee mieleen A-kirjain, koska se on aakkosten ensimäinen ja aalla alkaa myös sana apartheid, joka oli hänen mielestään varsin kannatettava&nbsp; järjestelmä.&nbsp; Autokuumeiselle rasistille aasta tulee mieleen myös &rdquo;amerikkalainen auto&rdquo;.&nbsp; Voisiko sellaisen ostaa.&nbsp; Ajatus on hylättävä heti kättelyssä.&nbsp; Siellähän on musta presidentti, ja valtaosa liukuhihnatyöläisistä on väärän värisiä.&nbsp; Pahinta on ehdottomasti se, että tuo väärän värinen on suurella todennäköisyydellä asentanut esim. auton istuimen, eli juuri sen osan, jolla rasistin paras ja kaunein ruumiinosa lepää. &nbsp;Voisiko hän sitten harkita ranskalaista, saksalaista tai ruotsalaista autoa. Vastaus kysymykseen valkenee hänelle melkein yhtä nopeasti kuin amerikkalaisauton kohdalla.&nbsp; Ei missään nimessä voi ostaa, eritoten kun ajattelee viime vuosien pakolaistulvaa näihin maihin.&nbsp; Erityisen paha on saksalainen iso&nbsp;Mersu.&nbsp; Sillähän ajelee Suomessa tämä varsin äänekäs etninen, kylläkin &rdquo;kantasuomalainen&rdquo; vähemmistö.&nbsp; &nbsp;Mitenkäs sitten Japanilainen auto.&nbsp; Sehän on varsin puhdasrotuinen maa ja sulkenut rajansa muukalaisilta tehokkaasti, ulkomaalaisia jopa lukumääräisesti vähemmän kuin Suomessa, mutta ne on kumminkin niitä aasialaisia jotka on kaikki ihan saman näköisiä ja silmätkin ihan hassunkurisessa asennossa.&nbsp; Lisäksi puolet niistä pitää jotain ihme naamaria.&nbsp; Varsin epäilyttävää.&nbsp; Eihän niitä tunnista senkään vertaa toisistaan kuin ilman naamaria.&nbsp; Niinpä siis ajatus japanilaisautostakin on hylättävä.</p><p>Tässä vaiheessa rasistin mieli&nbsp; on tosi musta ja epätoivoinen, mutta periksi hän ei anna.&nbsp; On pohdittava asiaa entistä kiivaammin.&nbsp; Pitkällisen pohdinnan jälkeen päähän pälähtää automerkki nimeltä Skoda.&nbsp; No, sehän on tsekkiläinen auto ja Tsekkihän on valtiona erittäin muukalaisvastainen, eikä siinä maassa juuri &rdquo;maahantunkeutujat loisikaan&rdquo;.&nbsp; Yksi rasistien lempisanonnoista onkin:&nbsp; &rdquo;Maahantunkeutujat loisivat maassamme ja hyväksikäyttävät sosiaalietuuksiamme&rdquo;.&nbsp; No, takaisin asiaan.&nbsp; Skoda voisi olla siis mahdollinen hankinta.&nbsp; Varmuuden vuoksi pitää kuitenkin laittaa tehtaalle sähköpostia, sisältäen kysymyksen:&nbsp; &rdquo;Onko tehtaan työntekijät kaikki &rdquo;kantatsekkejä&rdquo; ja eihän suunnittelupuolella vain ole intialaisia insinöörejä&rdquo;.&nbsp; Tämä yksinkertainen kysymyslause kääntyy tsekiksi varsin notkeasti googlen avulla. &nbsp;Löytyykö siis vielä muita mahdollisia automerkkejä.&nbsp; Eittämättä mieleen tulee kotimaassa tuotettava A-mersu.&nbsp; Näillä pikkumersuillahan ei myöskään&nbsp;oman maan etninen vähemmistö ajele.&nbsp; Saahan siellä autotehtaalla olla esim. saksalaisia, pohjoismaalaisia, puolalaisia, baltteja jne.&nbsp; Kunhan ovat maansa kantaväestöä, totta kai.&nbsp; Tämäkin&nbsp; asia on varmistettava.&nbsp; Jos ei satu löytymään tuttavia sieltä autotehtaalta, niin ainahan voi otta 2-3 päivän lomaa tiedusteluretkeen.&nbsp; Paras tapa on luonnollisesti kiertää paikallisissa baareissa ja tehdä hienovaraisia kysymyksiä autotehtaan työläisille.&nbsp; Näinhän se asia selviää sutjakasti. &nbsp;Kun asiat on varmistettu molempien vaihtoehtojen osalta, niin sitten voikin marssia rinta rottingilla autokaupoille kun voi valita kahdesta merkistä ja useammasta värivaihtoehdosta.&nbsp; Musta tai liian tumma ei toki ole suositeltava ostos.</p><p>Eräänä auringoisena ja lämpimänä päivänä istuskelin penkillä Kuusankoskella kauppa-aukiolla.&nbsp; Seurasin huvittuneena kun tämä &rdquo;Odinin Sotureiden&rdquo; roskasakki kokoontui ja valmisteli partioon lähtöä. &nbsp;Lähtivätkin sitten &rdquo;turvaamaan&rdquo; meidän muiden punaniskojen koskemattomuutta.&nbsp; Partiossa oli alun toistakymmenta &rdquo;urhoa&rdquo;, joukossa myös yksi pikkufiiatin kokoinen nainen sekä yksi iso koira.&nbsp; Tämä viaton luontokappalekin oli valjastettu vastoin omaa tahtoaan tämän roskasakin jäseneksi.&nbsp; Sanotaan että koira ei voi valita isäntäänsä.&nbsp; Totta on ja siksi pitäisikin säätää laki että isojen koirien omistaminen kielletään omistajilta, jotka mitä ilmeisemmin ovat vaaraksi ympäröivälle yhteiskunnalle tai heillä on rasistisia tavoitteita / tarkoitusperiä.&nbsp; Tai jo pelkästään senkin vuoksi että tässä tapauksessa koiran äo&nbsp;oli selvästi&nbsp;korkeampi, kuin omistajansa.&nbsp; Ko. roskasakilla on kuitenkin suuri ongelma.&nbsp; Suurin osa pakolaisista näyttää tätä nykyä omistavan polkupyörän ja valtaosa heistä myös liikkuu niillä nopeasti paikasta toiseen.&nbsp; Mitenköhän tämä roskasakin jalkapartio nyt sitten valvoo heitä ja &rdquo;turvaa&rdquo; meitä kansalaisia.</p><p>Totta puhuen tunnen oloni paljon turvallisemmaksi pakolaisten läheisyydessä, kuin tämän &quot;Odinin Urhojen&quot; roskajoukon.&nbsp; Luulen että moni muu on täsmälleen samaa mieltä. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Rasistin elämä on nykyään tosi tuskaista kun maailma globalisoituu.  Asia konkretisoitui täällä meillä Suomessakin kun Felixin mainoksissa alkoi esiintyä ”suomalainen” Josephine.  Kaikki olisi ollut ihan hyvin jos ao. firma olisi pitäytynyt radiomainoksissa.  Miellyttävän kotoiselta kuulostava naisääni.  Mutta voi sentään.  Kunnon rasistin maailma mullistui ja romahti perinpohjin, kun mainos tulikin telkkarista ja tämä naisääni paljastui pikimustaksi ”suomalaiseksi”.  Siis joksikin aivan muuksi kuin aidoksi suomalaiseksi punaniskaksi.   

Mitä siis tehdä tämän kauheuden edessä.  No heti  ensimmäiseksi tietysti piti alkaa boikotoimaan tämän firman tuotteita, mutta riittikö se.  Mitä siis tehdä, jos joku pahaa aavistamaton rasistikaveri ei olekaan nähnyt mainosta, ja autuaan tietämättömänä ostelee edelleen näitä yrityksen tuotteita kuten ketsuppia, kurkkusäilykkeitä, punajuurisäilykkeitä jne.   Onneksi  tänä päivänä on vahva somekulttuuri ja paljon erinäisiä keskustelupalstoja.  Piti siis kiireesti aloittaa aikaa ja vaivaa säästämättä asiasta tiedottaminen kohtalotovereille ja hengenheimolaisille somen keskusteluryhmien kautta, saaden samalla tukea omille sairaille ajatuksille.  Mielipahaksi tietysti samaisissa ryhmissä kirjoitteli myös ”trolleja”, jotka kirkkain otsin valehtelivat etteivät näe mitään pahaa mainoksessa, ja edelleen ostavat ko. tuotteita, koska tuotteet ovat maultaan hyviä.  Sehän ei tietysti pidä paikkaansa.  Totta kai nuo elintarvikkeet muuttuvat kitkerän makuisiksi, kun niitä mainostaa umpimusta ”suomalainen”.    

Herää siis vakava kysymys:  ”Mitä voi kunnon rasisti enää tänä päivänä ostaa”?.  Mikä takaa sen ettei tuotteen tuotantoketjussa ole joku mustaihoinen, muutoin tummahipiäinen tai ylipäätään jonkun epäilyttävän rodun edustaja ”likaisin” käsin kosketellut tuotetta / puolivalmistetta tai ollut jollain tavoin sen markkinoinnissa mukana.  Pelkkä ajatuskin moisesta puistattaa rasistia.  Voisivatko rehdit yritykset alkaa käyttämään tuotteensa etiketeissä esim. mainintaa:  "Product has been maken by pure punaniska".  Tässä ilmainen idea. 

Näin keväisin monella herää autokuume.  Näin käy myös useammalle rasistillekin.  Maailma on kuitenkin mennyt jo niin sekaisin, että se auton ostaminen, tai siis lähinnä soveliaan automerkin valitseminen alkaa olla erittäin työlästä ja päänvaivaa aiheuttavaa.  Miten voi olla varma ettei jonkun automerkin tuotantoon ja markkinointiin ole sekaantunut väärän rotuinen ihminen.  Voi olla jopa niinkin, että itse tuotannossa ja markkinoinnissa on mukana vain aitoja punaniskoja, mutta sitten paljastuukin että suunnittelussa on mukana joku intialainen insinööri.  Niitähän on nykyään kaikkialla.  Suomessakin.

Ensimmäisenä rasistille tulee aakkosista mieleen N-kirjain, kun se oli niin hyvin kuvattu siellä alakoulun aapisessa.  Toisena hänelle tulee mieleen A-kirjain, koska se on aakkosten ensimäinen ja aalla alkaa myös sana apartheid, joka oli hänen mielestään varsin kannatettava  järjestelmä.  Autokuumeiselle rasistille aasta tulee mieleen myös ”amerikkalainen auto”.  Voisiko sellaisen ostaa.  Ajatus on hylättävä heti kättelyssä.  Siellähän on musta presidentti, ja valtaosa liukuhihnatyöläisistä on väärän värisiä.  Pahinta on ehdottomasti se, että tuo väärän värinen on suurella todennäköisyydellä asentanut esim. auton istuimen, eli juuri sen osan, jolla rasistin paras ja kaunein ruumiinosa lepää.  Voisiko hän sitten harkita ranskalaista, saksalaista tai ruotsalaista autoa. Vastaus kysymykseen valkenee hänelle melkein yhtä nopeasti kuin amerikkalaisauton kohdalla.  Ei missään nimessä voi ostaa, eritoten kun ajattelee viime vuosien pakolaistulvaa näihin maihin.  Erityisen paha on saksalainen iso Mersu.  Sillähän ajelee Suomessa tämä varsin äänekäs etninen, kylläkin ”kantasuomalainen” vähemmistö.   Mitenkäs sitten Japanilainen auto.  Sehän on varsin puhdasrotuinen maa ja sulkenut rajansa muukalaisilta tehokkaasti, ulkomaalaisia jopa lukumääräisesti vähemmän kuin Suomessa, mutta ne on kumminkin niitä aasialaisia jotka on kaikki ihan saman näköisiä ja silmätkin ihan hassunkurisessa asennossa.  Lisäksi puolet niistä pitää jotain ihme naamaria.  Varsin epäilyttävää.  Eihän niitä tunnista senkään vertaa toisistaan kuin ilman naamaria.  Niinpä siis ajatus japanilaisautostakin on hylättävä.

Tässä vaiheessa rasistin mieli  on tosi musta ja epätoivoinen, mutta periksi hän ei anna.  On pohdittava asiaa entistä kiivaammin.  Pitkällisen pohdinnan jälkeen päähän pälähtää automerkki nimeltä Skoda.  No, sehän on tsekkiläinen auto ja Tsekkihän on valtiona erittäin muukalaisvastainen, eikä siinä maassa juuri ”maahantunkeutujat loisikaan”.  Yksi rasistien lempisanonnoista onkin:  ”Maahantunkeutujat loisivat maassamme ja hyväksikäyttävät sosiaalietuuksiamme”.  No, takaisin asiaan.  Skoda voisi olla siis mahdollinen hankinta.  Varmuuden vuoksi pitää kuitenkin laittaa tehtaalle sähköpostia, sisältäen kysymyksen:  ”Onko tehtaan työntekijät kaikki ”kantatsekkejä” ja eihän suunnittelupuolella vain ole intialaisia insinöörejä”.  Tämä yksinkertainen kysymyslause kääntyy tsekiksi varsin notkeasti googlen avulla.  Löytyykö siis vielä muita mahdollisia automerkkejä.  Eittämättä mieleen tulee kotimaassa tuotettava A-mersu.  Näillä pikkumersuillahan ei myöskään oman maan etninen vähemmistö ajele.  Saahan siellä autotehtaalla olla esim. saksalaisia, pohjoismaalaisia, puolalaisia, baltteja jne.  Kunhan ovat maansa kantaväestöä, totta kai.  Tämäkin  asia on varmistettava.  Jos ei satu löytymään tuttavia sieltä autotehtaalta, niin ainahan voi otta 2-3 päivän lomaa tiedusteluretkeen.  Paras tapa on luonnollisesti kiertää paikallisissa baareissa ja tehdä hienovaraisia kysymyksiä autotehtaan työläisille.  Näinhän se asia selviää sutjakasti.  Kun asiat on varmistettu molempien vaihtoehtojen osalta, niin sitten voikin marssia rinta rottingilla autokaupoille kun voi valita kahdesta merkistä ja useammasta värivaihtoehdosta.  Musta tai liian tumma ei toki ole suositeltava ostos.

Eräänä auringoisena ja lämpimänä päivänä istuskelin penkillä Kuusankoskella kauppa-aukiolla.  Seurasin huvittuneena kun tämä ”Odinin Sotureiden” roskasakki kokoontui ja valmisteli partioon lähtöä.  Lähtivätkin sitten ”turvaamaan” meidän muiden punaniskojen koskemattomuutta.  Partiossa oli alun toistakymmenta ”urhoa”, joukossa myös yksi pikkufiiatin kokoinen nainen sekä yksi iso koira.  Tämä viaton luontokappalekin oli valjastettu vastoin omaa tahtoaan tämän roskasakin jäseneksi.  Sanotaan että koira ei voi valita isäntäänsä.  Totta on ja siksi pitäisikin säätää laki että isojen koirien omistaminen kielletään omistajilta, jotka mitä ilmeisemmin ovat vaaraksi ympäröivälle yhteiskunnalle tai heillä on rasistisia tavoitteita / tarkoitusperiä.  Tai jo pelkästään senkin vuoksi että tässä tapauksessa koiran äo oli selvästi korkeampi, kuin omistajansa.  Ko. roskasakilla on kuitenkin suuri ongelma.  Suurin osa pakolaisista näyttää tätä nykyä omistavan polkupyörän ja valtaosa heistä myös liikkuu niillä nopeasti paikasta toiseen.  Mitenköhän tämä roskasakin jalkapartio nyt sitten valvoo heitä ja ”turvaa” meitä kansalaisia.

Totta puhuen tunnen oloni paljon turvallisemmaksi pakolaisten läheisyydessä, kuin tämän "Odinin Urhojen" roskajoukon.  Luulen että moni muu on täsmälleen samaa mieltä.     

 

]]>
33 http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215419-tuskaista-on-rasistin-elama#comments Katupartio Maahanmuuttaja Pakolainen Rasismi Turvapaikanhakija Fri, 15 Apr 2016 01:05:46 +0000 Markku Elonen http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215419-tuskaista-on-rasistin-elama
Alaikäinen pakolainen maksaa enemmän yhteiskunnalle kuin aikuinen http://harri-lindell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213886-alaikainen-pakolainen-maksaa-enemman-yhteiskunnalle-kuin-aikuinen <p>Alaikäisiä pakolaisia tulee myös Suomeen yhä lisääntyvällä vauhdilla. Heistä koituvat kustannukset yhteiskunnalle ovat noin kolminkertaiset verrattuna aikuiseen turvapaikanhakijaan.</p><p>Ruotsissa monet lapset on jätetty oman onnensa nojaan kadulle. Lapsen auttaminen pitää kuitenkin olla aina päällimmäisenä sivistysyhteiskunnassa, jotta lapsen pakolaisvanhemmat saavat sen mitä tarvitsevat turvatakseen omalle lapselleen paremman tulevaisuuden.&nbsp; Tämä on mielestäni hyvin luonnollista ja ymmärrettävää. Lapsen kannalta on hyvin traumaattinen, koko loppuelämää varjostava kokemus, jos omat vanhemmat hylkäävät ja jättävät lapsensa kadulle odottamaan avuttomana vieraita auttajia.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Alaikäisiä pakolaisia tulee myös Suomeen yhä lisääntyvällä vauhdilla. Heistä koituvat kustannukset yhteiskunnalle ovat noin kolminkertaiset verrattuna aikuiseen turvapaikanhakijaan.

Ruotsissa monet lapset on jätetty oman onnensa nojaan kadulle. Lapsen auttaminen pitää kuitenkin olla aina päällimmäisenä sivistysyhteiskunnassa, jotta lapsen pakolaisvanhemmat saavat sen mitä tarvitsevat turvatakseen omalle lapselleen paremman tulevaisuuden.  Tämä on mielestäni hyvin luonnollista ja ymmärrettävää. Lapsen kannalta on hyvin traumaattinen, koko loppuelämää varjostava kokemus, jos omat vanhemmat hylkäävät ja jättävät lapsensa kadulle odottamaan avuttomana vieraita auttajia. 

]]>
5 http://harri-lindell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213886-alaikainen-pakolainen-maksaa-enemman-yhteiskunnalle-kuin-aikuinen#comments Harri Lindell HOK-Elanto Pakolainen Turvapaikanhakija Sat, 19 Mar 2016 10:00:00 +0000 Harri Lindell http://harri-lindell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213886-alaikainen-pakolainen-maksaa-enemman-yhteiskunnalle-kuin-aikuinen
Hyökkäys Kölnin tuomiokirkkoon http://kirjoituksiasalosta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209905-hyokkays-kolnin-tuomiokirkkoon <p>Kyseinen katolinen tuomikirkko on vanha. Sen paikalle tehtiin ensimmäinen kirkko 400 &ndash; luvulla. Kuten monet muutkin kirkot se paloi, paikalle rakennetiin uusi. Sitä suunniteltiin, rakenneltiin ja korjailtiin vuosisatoja. Nykyisessä muodossaan se on ollut 1880 &ndash; luvulta lähtien. Toisen maailmansodan aikana sitä pommitettiin, mutta kirkko pysyi pystyssä. Se on Kölnin tunnetuin rakennus, maamerkki, Unescon listoilla ja yksi Saksan kuuluisimpia arkitehtuurisia saavutuksia.</p><p>Uuden vuoden messun 31.12.2015 aikaan sitä vastaan hyökättiin. Ei tuliasein, vaan raketein ja ilotulitteiden voimalla. Jumalanpalvelusta ei keskeytetty, eikä paniikkia syntynyt vaikka pelkoa tähän oli. Messuun osallistui pari tuhatta henkeä. Kirkon pohjoispäädyssä ei räjähdysten takia messusta kuullut paljon mitään. Mitään syytä ei Saksassakaan ole alkaa ampua raketteja jo klo 1800 aikaan.</p><p>Samaa &#39;häirintää&#39; oli tapahtunut jo kymmenen vuotta sitten. Tällöin päätettiin kieltää pahimmat &rsquo;tykinlaukaukset&rsquo; , ilotulitteet ja poliisi alkoi valvoa tapahtumia. Nyt kuitenkin jokin oli toisin.</p><p>Silminnäkijähavaintojen kyseessä olivat &rdquo;die jungen nordafrikanischen und arabischen Migranten&rdquo;, nuoret pohjoisafrikkalaiset ja arabisiirtolaiset.</p><p>Kirkko olisi voinut syttyä tuleen. Katolta keräillään yhä rakettien jäänteitä. Jos jätetään poliisin toimien, toimimattomuuden, arvioiminen tällä kertaa, niin jää jäljelle kysymys, mitä olisi tapahtunut, jos vastaava hyökkäys olisi tehty moskeijaa vastaan? Onko (Saksankaan) poliittisessa korriktiudessa mitään tolkkua?</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="http://www.faz.net/aktuell/im-gespraech-koelner-dombaumeisterin-14012317.html">http://www.faz.net/aktuell/im-gespraech-koelner-dombaumeisterin-14012317.html</a></strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kyseinen katolinen tuomikirkko on vanha. Sen paikalle tehtiin ensimmäinen kirkko 400 – luvulla. Kuten monet muutkin kirkot se paloi, paikalle rakennetiin uusi. Sitä suunniteltiin, rakenneltiin ja korjailtiin vuosisatoja. Nykyisessä muodossaan se on ollut 1880 – luvulta lähtien. Toisen maailmansodan aikana sitä pommitettiin, mutta kirkko pysyi pystyssä. Se on Kölnin tunnetuin rakennus, maamerkki, Unescon listoilla ja yksi Saksan kuuluisimpia arkitehtuurisia saavutuksia.

Uuden vuoden messun 31.12.2015 aikaan sitä vastaan hyökättiin. Ei tuliasein, vaan raketein ja ilotulitteiden voimalla. Jumalanpalvelusta ei keskeytetty, eikä paniikkia syntynyt vaikka pelkoa tähän oli. Messuun osallistui pari tuhatta henkeä. Kirkon pohjoispäädyssä ei räjähdysten takia messusta kuullut paljon mitään. Mitään syytä ei Saksassakaan ole alkaa ampua raketteja jo klo 1800 aikaan.

Samaa 'häirintää' oli tapahtunut jo kymmenen vuotta sitten. Tällöin päätettiin kieltää pahimmat ’tykinlaukaukset’ , ilotulitteet ja poliisi alkoi valvoa tapahtumia. Nyt kuitenkin jokin oli toisin.

Silminnäkijähavaintojen kyseessä olivat ”die jungen nordafrikanischen und arabischen Migranten”, nuoret pohjoisafrikkalaiset ja arabisiirtolaiset.

Kirkko olisi voinut syttyä tuleen. Katolta keräillään yhä rakettien jäänteitä. Jos jätetään poliisin toimien, toimimattomuuden, arvioiminen tällä kertaa, niin jää jäljelle kysymys, mitä olisi tapahtunut, jos vastaava hyökkäys olisi tehty moskeijaa vastaan? Onko (Saksankaan) poliittisessa korriktiudessa mitään tolkkua?

 

http://www.faz.net/aktuell/im-gespraech-koelner-dombaumeisterin-14012317.html

]]>
3 http://kirjoituksiasalosta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209905-hyokkays-kolnin-tuomiokirkkoon#comments Köln Pakolainen Siirtolainen Uskonto Uusi vuosi Thu, 14 Jan 2016 04:54:09 +0000 Mikko Engren http://kirjoituksiasalosta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209905-hyokkays-kolnin-tuomiokirkkoon
Maahanmuutto nähtävä investointina http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206729-maahanmuuttaneiden-ghetot-ja-mahdollinen-radikalisoituminen-haamottavat-jo <p>Suomen nettomaahanmuutto voi tuplaantua vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2014, kun tämän syksyn turvapaikanhakijoista merkittävä osa saa suojelua Suomesta. Lyhyen ajan kuluttua tämän jälkeen alkavat suojelua saaneiden perheenyhdistämiset, mikä tuonee Suomeen ehkä vuoteen 2018 mennessä jopa kymmeniätuhansia ihmisiä lisää. Tämä on tämänhetkisessä Suomessa järisyttävän iso asia, sillä Suomen rooli turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottajamaana ja yleensä maahanmuuttomaana on ollut kansainvälisesti vertaillen pieni ja lisäksi kansantaloutemme mataa. Tuotanto laski tämän vuoden syyskuussa 0,7 prosenttia elokuusta ja oli 2,6 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vienti oli toisella vuosineljänneksellä 1,2 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli syyskuussa 0,2 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Ja suunnilleen samaa rataa on menty jo useampi vuosi peräkkäin.</p><p>Maahanmuuttaneen kotoutumiseen Suomeen vaikuttaa ratkaisevasti se, onko hänellä asunto ja työ ja saako hän tarvittavaa koulutusta. Näitä kaikkia asioita on Suomessa tällä hetkellä riittämättömästi.</p><p>Asunnoista tosin ei ole pula taantuneilla syrjäseuduilla - sieltä niitä löytyy tuhansia. Asunnoista on pula pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa keskuksissa, joihin maahanmuuttaneet Suomessa perinteisesti haluavat.</p><p>Työstä sen sijaan on pula kaikkialla maassa - ja etenkin työstä on pula taantuneilla syrjäseuduilla, joihin jotkut haluaisivat maahanmuuttaneita sijoittaa.</p><p>Ja sitten tulee se koulutus. Kotoutumislaki puhuu siitä, että maahanmuuttaneen täytyy voida toimia osallisena Suomessa. Siihen ei kukaan kykene ilman riittävää yleiskielitaitoa. Siis sellaista suomen tai ruotsin kielen hallintaa, jonka avulla selviää liki kaikissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttanut, erityisesti aikuinen, on myös juridisesti vastuussa toimistaan. Hänen täytyy siis oppia Suomen kirjoitetut säännöt eli lainsäädäntömme pääpiirteet. Lisäksi hänen on hyvä arjen helpottamiseksi oppia kulttuurimme kirjoittamattomat säännöt eli tapamme ja käytäntömme.</p><p>Edellisen lisäksi &ndash; jotta pääsisi töihin Suomessa &ndash; maahanmuuttanut tarvitsee ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta. Esimerkiksi tänä syksynä Suomeen saapuneista irakilaisista turvapaikanhakijoista useimmat näyttäisivät saaneen ehkä vain perusasteen koulutuksen ja mahdollisesti jonkin verran ammatillista koulutusta. Kaikkien täytyy tässä yhteydessä ymmärtää se, että irakilainen vaikkapa asentajan koulutus ei käytännössä ole suomalainen asentajan koulutus. Täydentäviä opintoja siis tarvitaan. Ja: niille Suomeen tulleille aikuisille, joilta uupuu perusasteen koulutuskin, tai se on selvästi puutteellinen, pitää peruskoulu järjestää. Vaikka heitä ei olisi paljon irakilaisten joukossa, niin heitä joka tapauksessa on afgaanien ja somalialaisten ryhmissä.</p><p>Koulutus on työvoimavaltainen toimiala. Siitäkin syystä koulutus maksaa huikeasti. Myös maahanmuuttaneiden koulutus. Hallituksemme on kuitenkin leikkaamassa Suomen panostusta koulutukseen. Maahanmuuttaneiden kohdalla se saattaa merkitä sitä, että heille suunnatut pienet koulutusrahat pienenevät yhä, ja sitten niitä ohjataan yhä useammalle tarvitsijalle, koska uusia tulijoita on paljon. Jo pitkän aikaa sitten Suomeen asettuneiden maahanmuuttaneidenkin koulutus voi kärsiä tästä.</p><p>Suomi onkin käännekohdassa: Nyt pitää valita se, panostetaanko maahanmuuttaneisiin &ndash; heidän asumiseensa, työllistämiseensä ja koulutukseensa &ndash; oikeasti eli riittävästi vai otetaanko heidät vain vastaan ja annetaan heille yhteiskunnallisia palveluita tyyliin &rdquo;siitä mennään yli, missä aita on matalin&rdquo;.</p><p>Jälkimmäisen tien päässä häämöttävät maahanmuuttaneiden ghetot, marginalisoituminen, segregoituminen, syrjäytyminen ja mahdollinen radikalisoituminen.</p><p>Maahanmuuttaneella itsellään &ndash; pakolaisella tai muulla &ndash; ei ole aikaa odottaa Suomen talouden mahdollista joskus tapahtuvaa paranemista. Hän tarvitsee niin pian kuin mahdollista järkevän polun elämässään eteenpäin, niin kuin myös kaikki liki samassa sosiaalis-taloudellisessa tilanteessa olevat kantaväestön edustajat. Suomelta pitää löytyä ryhtiä kantaa vastuunsa &ndash; tehdä järkevä pitkän tähtäimen investointi maahanmuuttaneisiin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomen nettomaahanmuutto voi tuplaantua vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2014, kun tämän syksyn turvapaikanhakijoista merkittävä osa saa suojelua Suomesta. Lyhyen ajan kuluttua tämän jälkeen alkavat suojelua saaneiden perheenyhdistämiset, mikä tuonee Suomeen ehkä vuoteen 2018 mennessä jopa kymmeniätuhansia ihmisiä lisää. Tämä on tämänhetkisessä Suomessa järisyttävän iso asia, sillä Suomen rooli turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottajamaana ja yleensä maahanmuuttomaana on ollut kansainvälisesti vertaillen pieni ja lisäksi kansantaloutemme mataa. Tuotanto laski tämän vuoden syyskuussa 0,7 prosenttia elokuusta ja oli 2,6 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin, vienti oli toisella vuosineljänneksellä 1,2 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli syyskuussa 0,2 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Ja suunnilleen samaa rataa on menty jo useampi vuosi peräkkäin.

Maahanmuuttaneen kotoutumiseen Suomeen vaikuttaa ratkaisevasti se, onko hänellä asunto ja työ ja saako hän tarvittavaa koulutusta. Näitä kaikkia asioita on Suomessa tällä hetkellä riittämättömästi.

Asunnoista tosin ei ole pula taantuneilla syrjäseuduilla - sieltä niitä löytyy tuhansia. Asunnoista on pula pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa keskuksissa, joihin maahanmuuttaneet Suomessa perinteisesti haluavat.

Työstä sen sijaan on pula kaikkialla maassa - ja etenkin työstä on pula taantuneilla syrjäseuduilla, joihin jotkut haluaisivat maahanmuuttaneita sijoittaa.

Ja sitten tulee se koulutus. Kotoutumislaki puhuu siitä, että maahanmuuttaneen täytyy voida toimia osallisena Suomessa. Siihen ei kukaan kykene ilman riittävää yleiskielitaitoa. Siis sellaista suomen tai ruotsin kielen hallintaa, jonka avulla selviää liki kaikissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttanut, erityisesti aikuinen, on myös juridisesti vastuussa toimistaan. Hänen täytyy siis oppia Suomen kirjoitetut säännöt eli lainsäädäntömme pääpiirteet. Lisäksi hänen on hyvä arjen helpottamiseksi oppia kulttuurimme kirjoittamattomat säännöt eli tapamme ja käytäntömme.

Edellisen lisäksi – jotta pääsisi töihin Suomessa – maahanmuuttanut tarvitsee ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta. Esimerkiksi tänä syksynä Suomeen saapuneista irakilaisista turvapaikanhakijoista useimmat näyttäisivät saaneen ehkä vain perusasteen koulutuksen ja mahdollisesti jonkin verran ammatillista koulutusta. Kaikkien täytyy tässä yhteydessä ymmärtää se, että irakilainen vaikkapa asentajan koulutus ei käytännössä ole suomalainen asentajan koulutus. Täydentäviä opintoja siis tarvitaan. Ja: niille Suomeen tulleille aikuisille, joilta uupuu perusasteen koulutuskin, tai se on selvästi puutteellinen, pitää peruskoulu järjestää. Vaikka heitä ei olisi paljon irakilaisten joukossa, niin heitä joka tapauksessa on afgaanien ja somalialaisten ryhmissä.

Koulutus on työvoimavaltainen toimiala. Siitäkin syystä koulutus maksaa huikeasti. Myös maahanmuuttaneiden koulutus. Hallituksemme on kuitenkin leikkaamassa Suomen panostusta koulutukseen. Maahanmuuttaneiden kohdalla se saattaa merkitä sitä, että heille suunnatut pienet koulutusrahat pienenevät yhä, ja sitten niitä ohjataan yhä useammalle tarvitsijalle, koska uusia tulijoita on paljon. Jo pitkän aikaa sitten Suomeen asettuneiden maahanmuuttaneidenkin koulutus voi kärsiä tästä.

Suomi onkin käännekohdassa: Nyt pitää valita se, panostetaanko maahanmuuttaneisiin – heidän asumiseensa, työllistämiseensä ja koulutukseensa – oikeasti eli riittävästi vai otetaanko heidät vain vastaan ja annetaan heille yhteiskunnallisia palveluita tyyliin ”siitä mennään yli, missä aita on matalin”.

Jälkimmäisen tien päässä häämöttävät maahanmuuttaneiden ghetot, marginalisoituminen, segregoituminen, syrjäytyminen ja mahdollinen radikalisoituminen.

Maahanmuuttaneella itsellään – pakolaisella tai muulla – ei ole aikaa odottaa Suomen talouden mahdollista joskus tapahtuvaa paranemista. Hän tarvitsee niin pian kuin mahdollista järkevän polun elämässään eteenpäin, niin kuin myös kaikki liki samassa sosiaalis-taloudellisessa tilanteessa olevat kantaväestön edustajat. Suomelta pitää löytyä ryhtiä kantaa vastuunsa – tehdä järkevä pitkän tähtäimen investointi maahanmuuttaneisiin.

]]>
4 http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206729-maahanmuuttaneiden-ghetot-ja-mahdollinen-radikalisoituminen-haamottavat-jo#comments Maahanmuuttaja Maahanmuuttajien työttömyys Maahanmuutto Pakolainen Turvapaikanhakija Tue, 17 Nov 2015 15:28:13 +0000 Jyrki Sipilä http://jyrkisipila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206729-maahanmuuttaneiden-ghetot-ja-mahdollinen-radikalisoituminen-haamottavat-jo